Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

KÕK

SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) on sõltumatu, avalikes huvides tegutsev ekspertorganisatsioon. Tegutseme alates 2007. aastast.

Eesmärgid ja väärtused

KÕKi missioon: KÕK pakub juriidilist ekspertteadmist keskkonnaõiguse normide kujundamisel ja nende rakendamisel, seistes keskkonnaalaste avalike huvide eest.

KÕKi visioon: keskkonnaõiguse normid ning nende rakendamine tagavad inimeste tervise- ja heaoluvajadustele vastava keskkonna ning loodusliku mitmekesisuse. Tahame jõuda olukorrani, milles:

  • Ametnikud teevad keskkonda mõjutavaid otsuseid avatult ja argumenteeritult, koguvad piisavalt infot otsuste võimaliku mõju kohta ning kaaluvad asjakohaselt erinevaid huve.
  • Üldsuse esindajad suudavad oma huve otsustusprotsessides asjakohaselt väljendada ja kaitsta.

KÕKi kui keskkonnaõiguse arendaja visiooniks on olla aktsepteeritud avalike keskkonnahuvide eest seisev keskkonnaõiguse ekspert, kes tegutseb kompetentselt ja läbipaistvalt.

Oma tegevuses lähtume Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Proovime keskkonnasõbralikku käitumisviisi järgida ka oma töös. Seepärast oleme sõnastanud oma keskkonnapoliitika ning jälgime oma keskkonnamõju, püüeldes rohelise kontori sertifikaadi poole.

Tegevused

Oma eesmärkide saavutamiseks:

Lähemat infot meie tegevuste kohta leiad tähtsamate juhtumite lehelt, tehtud tööde loetelust ning projektide ülevaadetest.

KÕKi asutamisest

KÕKi asutasid 2007. a novembris Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja keskkonnajuristid Kärt Vaarmari, Liis Keerberg ja Silver Nittim. Iseseisva organisatsioonina kasvas KÕK välja ELFi keskkonnaõiguse alastest tegevustest (aastatel 2001-2007). Esialgu pakuti vaid tasuta õigusabi; hiljem lisandus ka seadusloomes osalemine ning juriidiliste analüüside koostamine. Suurenenud tegevuste maht ning muutunud iseloom viiski viimaks iseseisva organisatsiooni loomiseni.

Rahastamine

KÕKi tegevused on rahastatud tasulise teenuse müügist ja meie poolt läbiviidavatele projektidele antavatest toetustest. KÕKi tegevusi on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kodanikühiskonna Sihtkapital, Vabaühenduste Fond ja Central European Initiative. Tasulist teenust osutame sotsiaalse ettevõttena, mis tähendab, et teenitud tulu kasutame põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Koostöö

 KÕK on järgmiste organisatsioonide või koostöövõrgustike liige:

Meie olulisemad koostööpartnerid on lisaks: