Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

KÕKi juristidest saavad head läbirääkijad

Konfliktide ja õiguslike vaidluste lahendamine osapoolte (arendaja, kohalikud elanikud, teised ettevõtjad) kokkuleppega on sageli kohtuvaidlustest tõhusamad. Seepärast püüdleme me KÕKis sinnapoole, et suurendada kokkuleppe teel lahendatud õigusvaidluste hulka ning osaleda tulemuslikumalt huvikaitses. Selleks suurendasime enda meeskonna läbirääkimisoskuseid projekti "KÕKi meeskonna läbirääkimisoskuste arendamine" raames siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel 2017. aasta aprillist 2018. aasta aprillini.

Projekti eesmärk oli, et KÕKi meeskond suudab edukalt kasutada läbirääkimisi inimeste elukeskkonna ja elurikkuse kaitsmiseks, seda nii üksikjuhtumites õigusabi osutades kui ka seaduseelnõude ja arengukavade väljatöötamisel.

Miks? Meie läbirääkimisoskuste parandamine on oluline, kuna pikad, kulukad ning riskantsed kohtuvaidlused ei ole oma elukeskkonna või loodusliku mitmekesisuse eest seisjate jaoks alati parimaks lahenduseks. Teatud juhtudel võib kohtuvaidlus osutuda ka ajutiseks probleemi lahenduseks – kohus võib küll õigusvastase otsuse tühistada, ent otsusetegija võib seejärel uuesti langetada sarnase sisuga, elu- ja looduskeskkonda kahjustava otsuse. Samuti on kohtute sekkumisvõimalused piiratud juhtudel, mil avalik võim on nõuetevastaselt tegevusetu (ei teosta nt keskkonna- või ehitusjärelevalvet õigusrikkumiste peatamiseks).

Seega võib paljudel juhtudel tõhusamaks lahenduseks olla osapoolte (nt arendaja ja kohalik kogukond) vahel sellise kokkuleppe sõlmimine, mis arvestaks arendaja huvide kõrval ka piisavalt inimeste elukeskkonna ning loodusliku mitmekesisusega. Taoliste kokkulepete eelisteks on nii kiirus, väiksemad kulud kui ka osapoolte suurem kontroll lõpptulemuse üle.

Ka seadusloomes ning arengukavade koostamisel on selleks, et keskkonaalaseid avalikke huve majanduslike jt huvide kõrval edukalt kaitsta, sageli vaja otsida ja leida kompromisse. 

Tegevused

Projekti käigus toimus:

Projekti käigus arendas KÕK välja läbirääkimised kui eraldiseisva ja tõhusa tööriista. Saime nii teoreetilised alusteadmised läbirääkimiste läbiviimiseks kui ka praktilise kogemuse läbi reaalsete juhtumite. Aitasime mitmetel kogukondadel saavutada läbirääkimiste käigus sisuline lahendus nende probleemile (nt asfalditehase laienemise peatamine) või panna paika tegevuskava probleemi sisuliseks lahendamiseks (nt mõõtmiste korraldamine müraprobleemi lahendamiseks).

Juhtumitest saadud kogemuste põhjal töötasime välja KÕKile ja keskkonnaõiguse valdkonnale ainuomase ja kohandatud läbirääkimiste ettevalmistamise ja pidamise mudeli. Seda kirjeldab KÕKi juristidele kasutamiseks loodud “Hea läbirääkija käsiraamat”.

Kokkuvõttes oleme läbirääkijatena senisest targemad, süsteemsemad, kogenumad, julgemad ja tõhusamad. Läbirääkimiste vahendamist pakume edaspidi ka ühe võimaliku õigusabiteenusena. 

Projekti eelarve: 10 419, 86 eurot. 

Projekti rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Artikkel Äripäevas 14.11.2017

Lisainfo:  projektijuht Siim Vahtrus, telefon 55 68 3880, siim@k6k.ee