Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Ühiskonna kaasatus looduslike maavarade kaevandamise otsustesse

Eesmärk ja tegevused

KÕK osales partnerina Eestimaa Looduse Fondi (ELFi) veetavas projektis „Ühiskonna kaasatus looduslike maavarade kaevandamise otsustesse“. Projekti kolmandaks partneriks oli Eesti Maavarade Ühing (EMÜ).

Eesti loodusvarad on põhiseaduslikult rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Eesti elanikel pole aga avaraid võimalusi selle rikkuse kasutamisel kaasa rääkimiseks. Osalusvõimalused on ahtad, kuigi nii ühiskonda laiemalt kui kohalikke kogukondi huvitab elukeskkonna kvaliteet ning sellega seotud otsustes osalemine aina enam. 

Projekti eesmärk oli teadvustada otsustajatele avalikkuse huvi kaevandamisega seotud otsuste vastu, pakkuda välja sobivaid juriidilisi ja kaasamise praktikaga seotud lahendusi ning harida laiemat avalikkust ja kohalikke kogukondi otsustusprotsessis partnerina osalemiseks.

Projekti jooksul lähenesime maavarade kasutusega seotud probleemidele mitmest üksteist täiendavast aspektist: koostatasime juriidilisi analüüse ja poliitikasoovitusi, toetasime kohalikke osalemisel kaevanduslubade avalikustamise protsessis, võimestasime kogukondi kaasavat katusorganisatsiooni, tegime koostööd ametnikega, avaldasime artikleid meedias, viisime läbi teavituskampaania koos sotsiaalmeedia ja geopeitusega.

ELF koordineeris tegevust, korraldas infovahetust ja koostööd keskkonnaorganisatsioonidega, korraldas kommunikatsioonitegevusi ja tagas looduskaitselise ekspertiisi. Keskkonnaõiguse Keskus osales juriidilise analüüsi ja toestava partnerina eestkoste tegevuses ja abivajajate nõustamises. Eesti Maavarade Ühing ühendab rohujuuretasandi kogukondi, kes osalevad kaevanduslubadega seotud protsessides ning projekti jooksul toestas, koordineeris ning arendas võrgustiku eestkostevõimekust.

Projekt kestis kokku 24 kuud, 2014. a märtsist kuni 2016. a veebruarini.

Tasuta õigusabi

KÕK andis projekti kestel jooksvalt ka tasuta õigusabi maavarade kaevandamist puudutavates küsimustes ja juhtumites. 

Kasulikku infot

Kui teie juhtumis on käimas uuringuloa või kaevandamisloa menetlus ning keskkonnamõju hindamine, on mõistlik tutvuda ka meie kodulehel avaldatud osalusjuhistega: http://www.k6k.ee/oskaosaleda.

Juhised kaevandusloa osas kaasarääkimiseks: http://www.k6k.ee/fookuses/maapou/kaasaraakimise-juhised

Kui soovite teada saada, kuidas teised kogukonnad on sarnast probleemi lahendanud, kuidas avaldada survet kohalikule omavalitsusele või kuidas saavutada oma seisukohtadele avalikkuse tuge, võite nõu küsida ka Eesti Maavarade Ühingult (kontaktisik: Mihkel Pukk, e-mail mihkel.pukk@gmail.com, tel nr 5028730).

Analüüsid

Projekti käigus koostasid KÕKi juristid kaks põhjalikku analüüsi, mis on aluseks KÕKi ja partnerite ühisele huvikaitsetegevusele:
  1. Maavara kaevandamise lubade tingimused praktikas. Õiguslik analüüs  
  2. Maavarade kasutamise ruumilise planeerimise võimalused. Õiguslik analüüs

Rahastamine

Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Projekti kogumaht oli 96 258 eurot, millesse partnerid panustasid ise 10 220 eurot. KÕKi tegevused olid finantseeritud 24 584 euro ulatuses.