Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kaasava planeerimise mudel

2011. a. maikuust kuni 2012. a. aprillini viis KÕK läbi projekti „Kaasava planeerimise mudel Tartumaa KOV-de näitel“, mille eesmärgiks oli töötada kahes Tartumaa omavalitsuses – Tähtvere vallas ja Elva linnas – välja kaasava planeerimise mudel.

Projekti käigus testisid KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus kaasamisalaseid soovitusi praktikas, jälgides koos kommunikatsioonispetsialisti Maie Kiiseliga 6 kuu vältel projektis osalevate kohalike omavalitsuste (KOV) planeerimisalast tegevust ning nõustades neid kaasamisalaste soovituste rakendamisel.

Kommunikatsioonispetsialist selgitas nii Elvas kui Tähtveres välja olulisemad huvigrupid ning seni kasutatavad kommunikatsioonikanalid ja kaardistas olulisemad kooskäimiskohad, mida võimalusel kasutada avalike arutelude korraldamiseks tavapäraste linna- või vallavalitsuse ruumide asemel.

Lisaks viisime nii Elvas kui Tähtvere vallas läbi aruteluõhtud, millel arutasime koos kohalike elanikega kaasamisalaseid probleeme ja nende lahendamise võimalusi.

Selle tulemusena kujundasime lõplikud soovitused avalikkuse kaasamiseks planeerimismenetluses, mis sobivad kasutamiseks ka teistes omavalitsustes. Menetluses kasutatavad soovitused on vormistatud postrina ning selle juurde kuuluvate selgitustena eraldi dokumendis (vt allpool).

23. märtsil korraldasime Tartu Loomemajanduskeskuses aruteluseminari koos Tartumaa kohalike omavalitsuste ja kodanikuühendustega, millel tutvustasime KÕKi koostatud soovitusi ja arutasime nende rakendatavust (vt seminari ettekandeid allpool). 

Valminud soovitused

Poster "Kaasamise soovitused planeerimismenetluses" (2012) (pdf/ 620 kB)

Soovitused kaasavaks ruumiliseks planeerimiseks kohalikes omavalitsustes (2012) (pdf/2,3 MB)

Soovitused kaasavaks ruumiliseks planeerimiseks Elva linnas (2012) (pdf/2,3 MB)

Soovitused kaasavaks ruumiliseks planeerimiseks Tähtvere vallas (2012) (pdf/2,3 MB) 

Muud valminud materjalid

Lisaks soovitustele on projekti käigus valminud materjalid:

Projekti kommunikatsioonispetsialisti Maie Kiiseli sulest ilmus projekti kestel mitu artiklit kaasavast planeerimisest:

Ürituste materjalid

27.02.12 Rahinge külakatlas toimunud aruteluõhtu

Aruteluõhtu toimumist kajastav artikkel Tähtvere Valla Elus nr 3/2012 (lk 5)

29.02.12 Elva linnavalitsuses toimunud aruteluõhtu

 Aruteluõhtu toimumist kajastav artikkel blogis elvaelu.blogspot.com

 

21.03.12 Tartu Loomemajanduskeskuses toimunud seminari ettekanded ja pildid

K6Ki_projekti tutvustus_Kärt Vaarmari.pdf

Planeerimisalane tegevus Tähtvere vallas ja Elva linnas_Siim Vahtrus.pdf

Kaasav planeerimine_Maie Kiisel.pdf

Avalikkuse kaasamisega seotud probleemid ja võimalikud lahendused_Siim Vahtrus.pdf

Kaasava planeerimise soovitused KOV-dele.pdf

 


Finantseerimine

Projekti kogueelarve oli 11 196 eurot.

Projekti rahastasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.