Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Veemajanduskavade koostamine Horvaatias

Keskkonnaõiguse Keskus osales Horvaatia organisatsioonide Zelena Akcija (Horvaatia) ning Association Centre for Development and Support (Bosnia ja Herzegovina) poolt läbiviidavas projektis Moving towards successful public participation in the Sava River Basin water management”, milles julgustati ja hariti Horvaatia ning Bosnia ja Herzegovina avalikkust osalema aktiivselt tulevase Sava vesikonna veemajanduskava koostamises.

Projekti raames korraldati avalikkusele ning piirkonna kohalikele omavalitsustele 2011. a maikuus ühenädalane põhjalik seminar Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi (direktiiv 2000/60/EÜ) teemal, töötati välja avalikkuse kaasamise parim mudel jm.

KÕK osales projektis eksperdina, konsulteerides õiguslikes küsimustes avalikkuse kaasamise ning veemajanduskavade mõju hindamise ja Natura 2000 kaitsega seonduvalt. Lisaks KÕKile osalesid projektis ka välisekspertidest juristid Rootsist, Saksamaalt, Ungarist, Austriast, Sloveeniast ja Rumeeniast.

KÕKi eesmärgiks projektis osalemisel oli anda edasi Eesti kogemust Euroopa Liidu liikmesriigina tegutsemisest ning arendada koostööd ja infovahetust Euroopa kolleegidega. Nii Zelena Akcija, KÕK kui paljud projektis osalenud teised väliseksperdid on Euroopa keskkonnaõigusega tegelevate organisatsioonide ühenduse Justice & Environment liikmed.

Projekt kestis 24 kuud, KÕK osales projektis 2011. a. aprillikuust kuni 2012. a. märtsini.

Projekti rahastas EL liitumiseelse instrumendi Horvaatia ning Bosnia ja Herzegovina piiriülene programm 2007-2013 (Instrument of Pre-Accession (IPA) Cross-Border Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina).