Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Juurdepääs õigusemõistmisele

KÕK osales partnerina Euroopa keskkonnaõiguse organisatsioonide ühenduse Justice & Environment (J&E) elluviidavas projektis „Aarhus Convention – practical meaning for EU Citizens. Promoting and harmonizing access to environmental justice in Europe” (Aarhusi konventsiooni praktiline tähendus EL kodanike jaoks. Keskkonnaalasele õigusemõistmisele juurdepääsu edendamine ja selle ühtlustamine Euroopas).

KÕK osales projekti nendes tegevustes, mille eesmärgiks on anda ülevaade Aarhusi konventsiooni rakendamise praktikast liikmesriikides. Projekti raames koostati järgmised tööd:

  1. Raport "Access to Justice in Environmental Matters", milles võrreldakse juurdepääsu õigusemõistmisele erinevates Euroopa riikides ja esitatakse soovitusi selle ühtlustamiseks;
  2. Nõuanded õigusemõistmisele juurdepääsu parandamiseks lähtuvalt erinevate riikide spetsiifilistest probleemidest - Eesti kohta koostatud nõuanded keskenduvad seltsingute kaebeõiguse probleemidele;
  3. nn „Price of Justice” raport, kus võrreldakse haldusmenetluse ja kohtukulusid erinevates EL liikmesriikides, samuti üldisem võrdlev ülevaade õigusemõistmisele juurdepääsu kohta eri liikmesriikides.

Projekt kestis 2009.a. algusest kuni 2010.a. maikuuni.

Projekti toetas Hollandi elamuehituse, planeerimise ja keskkonnaministeerium (VROM).