Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Juhised KOVidele

 
Keskkonnainfo kättesaadavus ja kaasamine keskkonnaotsuste tegemisse (2015)

Juhis tutvustab keskkonnainfo kättesaadavusele ja keskkonnaasjadesse avalikkuse kaasamisele rahvusvahelisest, EL ja Eesti õigusest tulenevaid üldnõudeid. Rohkete näidete ja rakenduspraktikaga käsiraamat selgitab ja annab nõu,  kuidas teavet avalikustada ja avalikkust hästi kaasata. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid (2014)

Kommentaarides tutvustatakse põhjalikult peatselt jõustuva keskkonnaseadustiku üldosa seaduse sätteid. Ametnike jaoks on olulised eelkõige käitajate üldkohustusi, igaühe õiguste tagamist ning keskkonnalubade menetlust puudutavad sätted.


 

Kaalutlusotsuste tegemine keskkonnaasjades (2013)

Juhis tutvustab praktiliste näidete abil kaalutlusnõudeid ja vastavat Riigikohtu praktikat, samuti antakse näpunäiteid otsuste motiveerimiseks. Lühidalt tutvustatakse enam levinud otsuste (planeeringud, ehitusload jms) kaalumise ja motiveerimise eripärasid. Juhisele on lisatud kompaktne andmestik olulisematest asjassepuutuvatest Riigikohtu lahenditest.


 
Soovitused avalikkuse kaasamiseks planeerimismenetluses: ülevaatlik poster ja seda täiendavad juhised
 (2012)

Praktilised ja üksikasjalikud soovitused, millistes planeerimismenetluse etappides avalikkust kaasata ja kuidas seda täpselt teha - milliseid kanaleid kasutada teadete edastamiseks, kui laialt teavitamist ette võtta jne. Lisatud on näited teadete koostamiseks ja planeeringu kohta KOV kodulehel info avaldamiseks.


 Käsiraamat  "Kuidas teha häid keskkonnaotsuseid KOV arendustegevuses?" (2010)

Käsiraamat tutvustab peamisi õiguslikke nõudeid planeerimismenetlusele ja annab nõu, milliste meetoditega avalikkust kaasata. Esitatud on kompaktne ülevaade olulisematest Riigikohtu lahenditest planeerimisasjades 2010. a seisuga.