Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kaalutlusotsuste tegemise juhend

Paljud keskkonnaga seotud otsused on kehtiva õiguse kohaselt kaalutlusotsuseks. Selliste otsuste  puhul on ametnikul kõiki asjaolusid arvesse võttes õigus otsustada, kas ja/või millise sisuga otsustus teha – nt millistel tingimustel anda keskkonnaluba (kaevandamisluba, vee erikasutusluba jmt), millistel tingimustel kehtestada planeering jne.


Samas on kaalutlusotsuse tegemine keeruline ülesanne, kuna otsustamisel tuleb arvestada mitmete erinevate huvidega – ettevõtja, kohalike elanike, looduskeskkonna, riigi jm huvidega.

Et ametnikel oleks kaalutlusotsuseid lihtsam teha, koostasime projekti raames KÕKi poolt juhised õiguspäraste kaalutlusotsuste tegemiseks:

Kaalutlusotsuste tegemine keskkonnaasjades (2013) (pdf, 1,2 MB)

Juhend on mõeldud töövahendiks KOV-de ja riigiasutuste ametnikele, kelle tööülesannete hulka kuulub keskkonda mõjutavate otsuste langetamine. Eesmärgiks on lihtsustada kaalutlusotsuseid tegevate ametnike tööd ning tõsta keskkonnaalaste otsuste kvaliteeti.

2013. a lõpus toimusid juhistes sisalduvaid kaalutlusnõudeid tutvustavad tasuta koolitused KOV-de, maavalitsuste ja Keskkonnaameti ametnikele: http://www.k6k.ee/kaalutlusotsuse-tegemise-koolitused-2013


Projekti rahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti eelarve kogumaht on 5382 eurot.

Projekti tegevusi koordineerib KÕKi jurist Kärt Vaarmari (kart@k6k.ee).