Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

KOVide suutlikkuse tõstmine

MTÜ Ökomeedia koos SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK)  ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liiduga  (EMSL) viis 2010.a. läbi projekti „Omavalitsuste haldussuutlikkuse tõstmine arendustegevust puudutavate keskkonnaotsuste tegemisel ja kohalike elanike kaasamisel”.

Projekti raames koolitasime kohalikke omavalitsusi (KOV) planeerimismenetluse, KSH ning avalikkuse kaasamise vallas. Koolitused toimusid 2010 kevadkuudel; KÕK käsitles koolitustel  teemakohaseid kohtulahendeid ja otsuste motiveerimise temaatikat. Samuti koostati projekti käigus käsiraamat "Head keskkonnaotsused. Kuidas teha häid keskkonnaotsuseid KOVde arendustegevuses?", milles antakse KOV-dele juhiseid menetluste läbiviimiseks.

Projekti rahastatakse Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)  regionaalarengu toetusskeemi raames, mida koordineerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.