Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Maapõu

Maapõueks loetakse maakoore mullakihi või veekogude all paiknevat, geoloogiliseks uurimiseks ja muuks inimtegevuseks kättesaadavat osa. Maapõue õigusliku regulatsiooni peamiseks esemeks on selles kihis asuvad erinevad maavarad. Kuigi Eestis ei leidu väga väärtuslikke maavarasid, rajatakse ka siin jätkuvalt ulatuslikke kaevandusi - peamiselt põlevkivi ning ehitusmaavarade ammutamiseks. Samuti mõjutab keskkonda olulisel määral turba kaevandamine.

Kaevandamistegevuse põhiline regulatsioon on Eestis sätestatud siseriiklikes õigusaktides. Euroopa Liidu tasandil on õiguslikult reguleeritud vaid kaevandusjäätmeid kui jäätmete eriliiki puudutav (nn kaevandamisjäätmete direktiivis 2006/21/EÜ).

Maapõue ja selles leiduvate maavarade kasutamise üldist korda reguleerib maapõueseadus. Seadus sätestab nõuded geoloogiliste uuringute läbiviimiseks vajalikele lubadele ning kaevandamislubadele ja kaevandamisjärgsele maardlate korrastamisele. 

Õigusaktid

Euroopa Liit

Eesti

Kohtulahendid

Euroopa Liit 

Eesti

Analüüsid ja juhised

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallikaid


Uuendatud 2.10.2019