Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Jahindus

Metsloomad kujutavad endast sarnaselt metsamaterjalile väärtuslikku ressurssi, mille nõudlus on niivõrd suur, et selle kasutust tuleb piirata. Jahiõiguse regulatsioon paneb paika (lisaks looduskaitselistest piirangutest tulenevatele nõuetele), milliseid liike, millises koguses ja millistel tingimustel küttida tohib.

Euroopa Liidu tasandil puuduvad ühtlustatud reeglid jahiloomade ja -lindude kui ressursi kasutamise kohta. Eesti õiguses on tähtsamad jahindusalased sätted koondatud jahiseadusesse, mis muuhulgas reguleerib jahiõigust ja jahiloa andmise korda, lubatud jahipidamisvahendeid jms. Jahiseaduse alusel antud jahieeskiri sätestab täpsemad reeglid jahiohutuse tagamiseks ning lubatud jahiajad (perioodid, mil mingeid liike küttida või vahendeid kasutada tohib).

Õigusaktid

Kohtupraktika

Analüüsid ja juhised

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallikaid


Uuendatud 2.10.2019