Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnaseire

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja –analüüse ning vaatlusandmete töötlemist. Selle eesmärgiks on saada nii infot keskkonna hetkeseisundi kohta kui ka teha prognoose tulevikuks, mis omakorda aitab kaasa erinevate keskkonda mõjutavate tegevuste planeerimisele.

 

                                                                                                       Foto: Silver Gutmann

Keskkonnaseire korraldust reguleerib Eestis keskkonnaseire seadus, selle käigus saadavate andmete avalikustamist avaliku teabe seadus ning seireandmete säilitamist keskkonnaregistri seadus.

Keskkonnaseire võib selle korraldaja järgi liigitada kolmeks:

  • riiklik keskkonnaseire (korraldab Keskkonnaministeerium);
  • kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire (korraldab kohaliku omavalitsuse üksus);
  • ettevõtja omaseire (oma initsiatiivil või vastavalt keskkonnaloas sätestatud tingimustele).

Keskkonnaseire andmed on üldjuhul avalikud (ka keskkonnaloas sätestatud ettevõtja kohustusliku seire andmed), st nende kogujatel on kohustus neid teabenõude alusel väljastada. Keskkonnaseire käigus kogutud andmed koondatakse nende kogujate poolt internetis avalikustatud keskkonnaregistrisse.

Õigusaktid

Rahvusvahelised

Euroopa Liit

Eesti

Analüüsid ja juhised

Teisi infoallikaid


Uuendatud 2.10.2019