Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

GMOd

Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO on elusolend (bakter, taim, loom), kelle pärilikkuse ainet (DNA-d) on geenitehnoloogilisi võtteid kasutades kunstlikult muudetud. GMOsid kasutatakse kõige enam põllumajanduses. Kasutusse on tulnud peamiselt muundkultuuride (soja, mais, puuvill, raps) umbrohutõrjet taluvad taimekaitsevahenditele resistentsed sordid või kahjuriresistentsed sordid, mille eesmärgiks on saada suuremat saaki.

Euroopa Liidus on GMOde kasutamine, kasvatamine ning muul eesmärgil turustamine lubatud vaid vastava loa olemasolul. GMOde tahtlikku keskkonda viimist reguleerib EL direktiiv 2001/18/EÜ, mille kohaselt on GMO keskkonda viimiseks (nt GM-põllukultuuri turustamiseks või kasvatamiseks) vajalik vastava loa olemasolu. GMO turustamisluba antakse välja konkreetses liikmesriigis, ent selleks peab olema ka teiste liikmesriikide nõusolek (eriarvamuste korral Euroopa Komisjoni nõusolek). Kui turustamisluba on ühes liikmesriigis välja antud, kehtib see kogu EL territooriumil (sh Eestis).

GM-toidu või sööda turustamisele on seatud erinõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1829/2003/EÜ, mille kohaselt antakse GM-toidu või sööda turule laskmise luba Euroopa Komisjoni otsusega, mis on kõigile liikmesriikidele siduv.

GMOde keskkonda viimiseks lubade andmisel lähtutakse ettevaatuspõhimõttest – ühegi GMO kasutamiseks ei tohi anda luba välja enne, kui on tõestatud selle ohutus inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale tervikuna.

Eestis reguleerib GMOde keskkonda viimist geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus.

Õigusaktid

Rahvusvahelised

Euroopa Liit

Eesti

Kohtulahendid

Analüüsid ja juhised

Artiklid ja teadustööd

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallikaid


Uuendatud 2.10.2019