Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Mis on keskkonnamõju hindamine?

Keskkonnamõju hindamine (KMH) annab teavet selle kohta, millised mõjud kaasnevad keskkonnale arendaja kavandatava tegevusega. See viiakse läbi keskkonnaloa andmise menetluses, ning on mõeldud aitama loa andjat otsustamisel, kas tegevust lubada või mitte. Lubade kohta loe lähemalt siit.

KMH seisneb eksperdi poolt info kogumises kavandatava tegevuspaiga keskkonnaseisundi kohta ja hindamises,  kuidas kavandatav tegevus võib paigale mõjuda (nt kui palju tekib müra, õhusaastet, kas pinna- või põhjavesi oleks ohustatud, kui palju häiriks tegevus ümberkaudseid elanikke või kaitstavaid liike ja elupaiku).

KMH eesmärk on vältida või vähendada võimalikku kahju looduskeskkonnale ja seeläbi inimese tervisele ja varale. Kogutud info ning analüüside põhjal tehakse otsus tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on strateegiliste planeerimisdokumentide (SPD), näiteks planeeringu koostamise menetluse üks osa (planeeringute kohta vt infot siit). KSH annab teavet selle kohta, millised mõjud võivad kaasneda valdkondliku arengukava või ruumilise planeeringu alusel kindlaks määratava ala maakasutusega.

KSH käigus kogub ekspert infot SPD keskkonnaseisundi kohta ja hindab, kuidas kavandatavad tegevused, sh maakasutus võib elukeskkonnale mõjuda. Näiteks kuidas muutuksid transpordivood, kuidas väheneks või suureneks müra ja õhusaaste, kas säiliks piisavalt rohealasid, kuidas võiks planeering mõjutada inimeste tervist ja vara.

KSH eesmärk on selgitada välja tasakaalustatud ja säästvat arengut toetav planeeringulahendus, mis arvestaks erinevate huvidega.

Loe lisaks keskkonnamõjude hindamisest ja keskkonnamõjude strateegilisest hindamisest.Projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.