Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Miks on tarvis keskkonnamõju hinnata?

Keskkonnamõju on tarvis hinnata selleks, et tegevusloa andjal oleks infokavandatava tegevuse ja sellega kaasneda võiva olulise keskkonnamõju kohta. Samuti selleks, et saaks valida kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut.

Keskkonnamõju hindamisel tuvastatakse kavandatava tegevuse mõju keskkonnaelementidele (nagu maa, pinnas, vesi, välisõhk, kliima jne) ning nende omavahelistele seostele. Samuti  selgitatakse välja võimaliku suurõnnetuse või katastroofiga kaasnev oluline keskkonnamõju. Seejärel kirjeldatakse ja hinnatakse neid.

Projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.