Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Teed ja muu taristu

Juhtumid

  • KÕK esindas kohtus edukalt Tallinna ringtee laienduse läheduses elavaid maaomanikke Maanteeameti vastu (2017-2019)
KÕK nõustas maaomanikke, kelle kodu lähistele kavandatakse maantee ümberehitust ja laiendust. Küsimuse all olid projektilahendusse tehtud muudatused, mis tooksid kohalikele elanikele kaasa varasemaga võrreldes oluliselt suuremad mõjud, projekti kui terviku keskkonnamõjude hindamata jätmine, ebapiisavad uuringud ja puudulik kaasamine. Maaomanikud pöördusid kohtusse, kus esimeses astmes kohus nõustus ja kohustas Maanteeametit koostama uue nõuetele vastava projekti.  Loe pikemalt sellest juhtumist ja vaata, milliseid suurte infrastruktuuriobjektidega seotud juhtumeid me veel lahendanud oleme.

  • KÕK nõustas omavalitsusliitu seoses Rail Balticu planeerimisega (2014)
KÕK nõustas Pärnumaa omavalitsusliitu Rail Balticu planeerimisega seonduvates õiguslikes küsimustes. Lahendamist vajasid küsimused, kas maakonnaplaneeringus on kaalutud piisaval hulgal trassiasukoha alternatiive ja kas saaks või tuleks analüüsida täiendavaid asukohavalikuid. Lisaks koostas KÕK selle nõustamise raames analüüsi, et leida vastused küsimustele seoses Natura 2000 aladega, nagu näiteks raudtee rajamise lubatavusele läbi nende alade. Klienti nõustas KÕKist jurist Siim Vahtrus. 

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Seisukohad õigusloomes

Keskkonnaõiguse uudiskirja artiklid


Uuendatud 15.11.2019