Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Müra

Müra on suur terviserisk, mis põhjustab muu hulgas stressi, veresoonkonnahaigusi, unehäireid jms. Ent müra ei ole paratamatus. Oskusliku linnaplaneerimise ja ehitusvõtete abil on võimalik müra negatiivset mõju inimesele vältida.

Selleks, et müra põhjustajad (näiteks tootmisettevõtted, mürarikaste tehnoseadmetega hoonete omanikud) võtaksid inimeste tervise kaitseks tarvitusele piisavad meetmed, peavad vastavad nõuded olema selged ja piisavalt ranged.

KÕKi strateegiline eesmärk müra valdkonnas on, et müra reguleerivad normid tagavad inimeste tervise ja heaolu vajadused. See tähendab, et

  • riikliku järelevalve ja õiguskaitsevahendite kaudu on kodanikud tõhusalt kaitstud ülemäärase müra eest;
  • avalikkusel on võimalik kaasa rääkida müranormide kehtivusala otsustamisel;
  • mürahäiringute vältimiseks või vähendamiseks võetakse lubades ja planeeringutes kasutusele tõhusaid ja piisavaid meetmeid;
  • ühiskonnas on teadlikkus olmemüra probleemide lahendamise võimalustest vastava sisuga kogukondlike kokkulepete tulemusena suurenenud.

Eesmärkide saavutamiseks pakume nõu müraprobleemidega inimestele ja kogukondadele ning anname juhiseid õigusnormide paremaks täitmiseks.

Eesmärkide saavutamiseks oleme näiteks kaasa rääkinud atmosfääriõhu kaitse seaduse koostamisel ja müra normtasemete määruse muudatuste juures.
Uuendatud 12.03.2019