Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Looduskaitse

Loodus riigipiire ei tunnista. Seetõttu kannavad riikide pingutused elurikkuse kaitsmisel vilja eelkõige siis, kui kõik riigid pingutavad ühiselt. Sellest lähtuvalt on Euroopa Liit loonud eriti väärtuslike liikide ja elupaikade säilitamiseks ja parendamiseks kaitsealade võrgustiku, mida tuntakse ka Natura 2000 võrgustiku nime all.

Selleks, et tagada võrgustiku säilimine ja toimimine, on Euroopa Kohus oma praktikas nõudnud rangete kriteeriumite järgimist Natura alasid mõjutada võivate tegevuste mõjude hindamisel ning nende lubamisel. Näiteks tohib sellistel aladel nende kaitsega mitteseotud tegevusi lubada vaid juhul, kui teaduslikust seisukohast on igasugune negatiivne mõju ala terviklikkusele välistatud. Eestis ei arvesta alati Euroopa Kohtu praktikas seatud kriteeriume ega piisavalt ka arendustegevuste mõjuga Natura 2000 võrgustiku aladele.

KÕKi eesmärk on, et Natura 2000 aladele avalduva keskkonnamõju hindamisel arvestatakse praktikas Natura võrgustiku eripära vastavalt EL loodusdirektiivis ja Euroopa Kohtu praktikas paika pandud põhimõtetele.

Eelkõige teeme seda läbi õigusabi andmise, ent oleme koostanud ka analüüse ja juhiseid nii koos partneritega kui ka ainuautorina.

Alates 2017. a sügisest viime koostöös Eestimaa Looduse Fondiga läbi projekti, mille eesmärk on Natura-teemaliste konfliktolukordades inimsõbralike ja õiguspäraste lahenduste väljatöötamine. Osana projektist oleme loonud LOODUSKAITSE NÕUANDLA, mille abil püüame parandada arusaamist looduskaitsealadest, nende väärtusest ja neil kehtivatest piirangutest. Nõuandla kaudu pakuvad KÕK ja Eestimaa Looduse Fond tasuta õigus- ja looduskaitsealast nõu.

KÕKi looduskaitse valdkonna juht on Siim Vahtrus.

 

Uuendatud 23.11.2018