Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Kliimamuutus

Inimtekkeline, eelkõige kasvuhoonegaaside heitest tulenev kiire kliima muutumine on ohuks nii elurikkusele kui inimestele. Eesti on EL liikmesriigina otsustanud kasvuhoonegaaside heidet oluliselt vähendada. Samas on Eesti ühe elaniku kohta üks suuremaid kasvuhoonegaaside tekitajaid Euroopas ja maailmas, lõviosa sellest heitest tuleb põlevkivienergeetikast. Üha suurenev põlevkivi kasutamine vedelkütuste tootmiseks võimaldab küll Eestis tekkivat CO2 heidet vähendada, ent on globaalses plaanis jätkuvalt kahjuliku mõjuga.

KÕKi strateegiline eesmärk kliimamuutuse valdkonnas on, et arengukavad ja seadusandlus näeksid ette piisavaid meetmeid selleks, et täita Eesti rahvusvahelisi kliimaalaseid kohustusi, sh põlevkivi kaevandamise ja töötlemise järk-järgulise lõpetamise.

Eesmärgi saavutamiseks räägime kaasa erinevate kliima- ja energeetika valdkonda puudutavate dokumentide koostamisel, teeme muudatusettepanekuid ning analüüsime valdkonna hetkeseisu.

KÕKi kliimamuutuse valdkonna juht on Kadi-Kaisa Kaljuveer.

 

Uuendatud 20.01.2019