Pakume õigusabi elukeskkonna ja looduse
kaitsel
Õigusabi Võta meiega ühendust
Osalusjuhised Räägi otsustamisel kaasa
KeÜS Seaduse kommentaarid
Uudiskiri Keskkonnaõigusest
Koolitused Registreeru või telli
KKK Küsimused-vastused
20 / 01
Ootame arvamusi uudiskirja kohta

Hea uudiskirja lugeja! Palun aita meil keskkonnaõiguse uudiskirja tulevikus veelgi paremaks teha vastates lühikesele küsimustikule. Küsimustikule vastamine võtab aega 2-3 minutit ning on anonüümne. Aitäh kõigile vastajatele!

19 / 01
Jaanuarikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Valminud on 2015. a esimene uudiskiri! Sellekuises uudiskirjas kajastame mitut olulist arengut seoses jäätmete käitlemise korraldusega Eestis. Riigikohus on langetanud kaks olulist otsust, hinnates suviste jäätmeveokorralduse muudatuste põhiseaduspärasust ning vastates küsimusele, kas kohalikud omavalitsused võivad kindlaks määrata korraldatud olmejäätmeveo sihtpunkti. Pikemas uudises tutvustame aga põhjaliku jäätmeveoreformi eelnõud, mille algatamine mullu kevadel koalitsioonileppese kirjutati.

12 / 01
Osalusvõimaluste teabeõhtud jaanuaris: Mõniste, Soomaa, Pärnu-Jaagupi

Jätkame infopäevade korraldamisega kohalikele kogukondadele. Jaanuaris toimuvad infopäevad:

  • 15.01 kell 18 Mõniste kultuurimajas (Võrumaa)
  • 22.01 kell 18 Tipu külamajas Tipu külas, Kõpu vallas (Viljandimaa)
  • 28.01 kell 18 Pärnu-Jaagupi raamatukogus, Halinga vallas (Pärnumaa)

23 / 12
Pühadetervitus

19 / 12
Detsembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Ilmunud on detsembrikuine keskkonnaõiguse uudiskiri! Selles numbris tutvustame lähemalt värsket Riigikohtu lahendit Põhja-Kiviõli II karjääri teemal. Lahend on oluline kahel põhjusel. Esiteks selgitab Riigikohus kaevandamislubade tingimuste olulisust ja seost kaevandamise projektiga. Teiseks aga sedastas kohus, et keskkonnaasjades ei tohi menetluskulud olla takistavalt kallid. Seetõttu võib kohus oluliselt vähendada kulusid, mille kaebajad peavad hüvitama arendaja advokaatidele makstud tasude eest.

19 / 12
Uuring: riik ei arvesta kaevandamise lubamisel piisavalt kohalike elanike ja loodusega
SA Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) äsja avaldatud uuringutest ilmneb, et ettevõtjatele maavara kaevandamiseks seatud tingimused on enamasti üldsõnalised ning soovituslikud, mistõttu kannatavad nii kohalikud inimesed kui ka keskkond. Kaevandusi rajatakse ümbruskonna väärtusi, arendusi ja teisi kaevandusalasid arvestamata.
27 / 11
Keskkonnajuristid: EL ühishuviprojektid tuleks valida ühiselt

Euroopa Komisjon on algatanud EL energeetikavaldkonna ühishuviprojektide (projects of common interest – PCI) uue nimekirja koostamise, avalikustades äsja kandidaatprojektide nimekirja. Projektid, mis 2015. aastal nimetatakse Euroopa Komisjoni poolt ühishuviprojektideks, saavad EL-lt eritingimustel rahastust. Liikmesriigid peaksid projektide elluviimist soodustama lubade kiire menetlemise läbi. Keskkonnajuristide ühendus Justice&Environment tuletab otsusetegijatele meelde, et projektide valikkuse tuleb kaasata ka avalikkust 

18 / 11
Novembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Ilmunud on novembrikuine keskkonnaõiguse uudiskiri! Selles numbris võtame lähema vaatluse alla kolm olulist arengut. Avalikustatud on uus põlevkivi kasutamise arengukava, mis näeb ette Eesti tähtsaima maavara ja suurima saasteallika kasutussuunad kuni aastani 2030. Lisaks on ellu rakendama asutud keskkonnatasude raamkava 2016 +: mõned muudatused on juba Vabariigi Valitsuse poolt vastugi võetud, teisi ootab ees menetlus Riigikogus. Euroopa Liidu liikmesriigid aga leppisid kokku kliima ja energeetikaeesmärkides aastani 2030.
17 / 11
Kutsume ametnikke keskkonnaseadustiku üldosa koolitusele
KÕK kutsub kohalike omavalitsuse ametnikke aasta viimastele avalikele koolitustele, kus tutvustatakse augustis jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seadust ja selle tähendust KOVidele. Koolitused toimuvad 2. detsembril Tartus ja 9. detsembril Pärnus.
11 / 11
Kutsume uut kodulehte uudistama ja kommenteerima!

Tähelepanelikud KÕKi kodulehe külastajad on juba märganud, et kodulehel on toimunud olulised muudatused.  Kujundust ja ülesehitust muutsime eelkõige selleks, et veebileht oleks kasutajasõbralikum, kasulik info paremini leitav ning meie mõju selgemini väljendatud.

22 / 10
Soovite nõu ja abi keskkonnaotsustes osalemisel? Kutsuge KÕKi juristid külla!
SA Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) juristid korraldavad 2014. a sügisest kuni 2015. a kevadeni tasuta infopäevi sellest huvitatud kogukondadele, kel soov kohaliku tasandi keskkonnaküsimuste otsustamise võimalustes selgust saada ning kaasa rääkida.

Soovist arutada juristidega kogukonnale või seltsile olulisi küsimusi ja osalemise võimalusi palume märku anda Kärt Vaarmarile (kart@k6k.ee, tel 5274761). 
14 / 10
Oktoobrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Ilmunud on oktoobrikuine keskkonnaõiguse uudiskiri. Selles numbris tutvustame lähemalt keskkonnamõju hindamise süsteemi kavandatud muudatusi, mis on kaheaastase pausi järel taas avalikustatud ning saadetud Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks. Kavandatud muudatustest olulisimaks on senise KMH/KSH järelevalve mehhanismi kaotamine, millel võib olla oluline mõju mõjude hindamise sisulisele kvaliteedile.
14 / 10
Kodanikuühendused: ühiskond peab saama põlevkivi kaevandajatelt õiglast tasu
Vabaühendused kohtuvad täna keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusega, et tutvustada oma seisukohti põlevkivi keskkonnatasude ja kaevanduste planeerimise küsimustes. Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Maavarade Ühing leiavad, et põlevkivi tasude määr peab olema tänasest oluliselt kõrgem, et olla kooskõlas tööstuse keskkonnamõjude ning kodanike huvidega. Kohtumisel esitlevad Keskkonnaõiguse Keskuse juristid ettepanekuid maavarade kasutuse paremaks korraldamiseks riiklikul tasandil.
24 / 09
Rahvusvaheline keskkonnajuristide konverents keskendus strateegilisele hagelemisele keskkonnaasjades
Eelmisel nädalal, 15.-18. septembril toimus Saksamaal, Lenzenis avalikes huvides tegutsevate keskkonnajuristide võrgustiku Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) aastakonverents. 
19 / 09
Septembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Septembrikuises keskkonnaõiguse uudiskirjas võtame lähema vaatluse alla uue veeseaduse eelnõu, mis peaks asendama juba 20 aastat tagasi vastu võetud kehtiva seaduse. 
12 / 09
Uue maapõueseaduse arutelud peavad jätkuma
Eile, 11. septembril saatsime KÕKi poolt Keskkonnaministeeriumile kirja uue maapõueseaduse eelnõu sisuliste ja menetluslike puudujääkide kohta.
22 / 08
Kärt Vaarmari tutvustas Moldova ja Valgevene keskkonnakaitsjatele õiguslikke võimalusi

Möödunud nädalal korraldas organisatsioon Regional Environmental Center (REC) Valgevene ja Moldova keskkonnaorganisatsioonide töötajate õppereisi Eestisse, mille raames tutvustati külalistele Eesti keskkonnaasutuste ja –organisatsioonide toimimist. 

19 / 08
Keskkonnaseadustiku üldosa jõustus, seaduse kommentaarid täiendamisel, teabepäevad tulekul
1. augustist jõustus keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS). Ehkki jõustumisjärgsetel nädalatel on ajakirjanduses tekitanud peaasjalikult diskussiooni võõral maal liikumise uued reeglid, on uues seaduses palju muud olulist nii tavainimeste, ettevõtjate kui ametnike jaoks.
18 / 08
Augustikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Augusti alguses jõustus pärast pikka ooteaega keskkonnaseadustiku üldosa seadus,  mis peaks looma ühtse raamistiku kogu Eesti keskkonnaõigusele. 

15 / 08
Ajakirjas „European Energy and Environmental Law Review“ ilmus Siim Vahtruse artikkel käitaja üldkohustustest

Augustis ilmus Kluweri kirjastuse poolt väljaantavas ajakirjas „European Energy and Environmental Law Review“ Siim Vahtruse ja Hannes Veinla poolt kirjutatud artikkel käitaja üldkohustustest. 

15 / 08
Uus välisõhku kaitsev seadus vajab põhjalikumat arutelu
Täna, 15. augustil esitas Keskkonnaõiguse Keskus keskkonnaministrile oma seisukohad seoses uue välisõhu kaitset puudutava seaduse – atmosfääriõhu kaitse seaduse – eelnõuga. Eelnõu avalikustati keskkonnaministeeriumi poolt 15. juulil, tänasega lõppes kommentaaride ja märkuste esitamise tähtaeg. 
14 / 08
Lääne Elu tutvustas Noarootsi karusnahakasvanduse probleeme
Augusti alguses avaldas ajaleht Lääne Elu artikli pealkirjaga „Noarootsi elanikud kaebasid valla kohtusse“, milles tutvustatakse Noarootsi valda Nucko OÜ poolt kavandatava Suur-Nõmmküla farmiga seotud probleeme. 
17 / 07
Juulikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Suurest suvest hoolimata on viimase kuu jooksul keskkonnaõiguses toimunud mitmeid olulisi arenguid. Enne puhkusele siirdumist jõudis Riigikohus vastu võtta mitu olulist seadust, sh seaduse, millega jõustub 1. augustist põhiosa keskkonnaseadustiku üldosast ja vastakaid arvamusi tekitanud korraldatud jäätmeveo reegleid muutva eelnõu. 
14 / 07
Euroopa omavalitsuste esindajad arutasid Brüsselis keskkonnateemasid
25.-26. juunil toimus Brüsselis EL Regioonide Komitee täiskogu istung, millel  osales külalisena ka KÕKi jurist Mirjam Reinthal. EL Regioonide Komitee on nõuandev organ, mis esindab kohalikke ning piirkondlikke omavalitsusi Euroopa Liidu tasandil. Täiskogu istungil arutati ning kiideti heaks muu hulgas neli keskkonnateemalist arvamust.
17 / 06
Juunikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Seekordses uudiskirjas kajastame kokku viit Euroopa Kohtu lahendit. Olulisimaks neist võib pidada otsust asjas C-521/12. Euroopa Kohus leidis vaidluses, mis puudutas Hollandisse rajatavat kiirteed, et Natura 2000 võrgustiku alasid mõjutavate projektide keskkonnamõjude hindamisel ei tohi arvestada hüvitusmeetmetega juba mõjude väljaselgitamise etapis. 
29 / 05
Kärt Vaarmari osales Euroopa keskkonnajuristide kohtumisel

22. mail toimus Brüsselis Euroopa Keskkonnabüroo (EEB) juristide töögrupi kohtumine, millel osales KÕKist Kärt Vaarmari. EEB on Euroopa keskkonnaorganisatsioonide võrgustik, mis esindab keskkonnakaitselist huvi EL institutsioonidega suheldes ja hoiab tihedalt silma peal Brüsselis kujundataval õigusloomel. Juristide töögrupp koguneb tavaliselt kaks korda aastas, et arutada aktuaalseid teemasid ja vahetada kogemusi.

22 / 05
KÕKi nõukogu kiitis heaks 2013. a majandusaasta aruande

8. mail toimus Keskkonnaõiguse Keskuse nõukogu koosolek. Koosolekul kiitis nõukogu heaks KÕKi majandusaasta aruanne 2013. aasta kohta. Lisaks arutati KÕKi edasist tegevusplaani 2014. aastaks ning tehti kokkuvõtteid aasta ja uue strateegiaperioodi esimesest kvartalist. 

16 / 05
Maikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Äsja ilmunud uudiskirjas on kolm pikemat uudislugu, milles tutvustame jõustunud keskkonnamõjude hindamise direktiivi muudatusi ning kahte olulist Riigikohtu lahendit. 

14 / 05
KÕKi meeskond täienes uue juristiga
12. mail liitus KÕKi meeskonnaga uus jurist Mirjam Reinthal. Mirjam tunneb hästi haldusmenetlust ning omab õigusnõustamise ja kohtus esindamise kogemust.
30 / 04
Keskkonnaõiguse Keskuselt saab kaevandamise küsimustes tasuta õigusabi

Alates maikuust saavad kodanikud ja kodanikuühendused, kellel on küsimusi või probleeme seoses maavarade kaevandamisega, tasuta õigusabi Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) juristidelt.

21 / 04
Aprillikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Seekordse uudiskirja pikem uudis tutvustab Euroopa Kohtu uut lahendit Natura 2000 võrgustiku alade teemal. 
11 / 04
Linnade ja valdade päevadel arutati KOVide keskkonnaalaseid ülesandeid ja väljakutseid

26. ja 27. märtsil toimusid Tallinnas juba traditsiooniliseks muutunud linnade ja valdade päevad. Suurüritusel oli sarnaselt eelmise aastaga üheks teemavaldkonnaks keskkond ning sellega seotud KOVide ülesanded.

10 / 04
Kodanikuühendused: Maapõueseaduse eelnõu vajab põhjalikku arutelu
Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK), Eesti Maavarade Ühing (EMÜ) ning Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) sedastasid sel nädalal keskkonnaministeeriumile saadetud pöördumises, et märtsi alguses avalikustatud uus maapõueseaduse eelnõu vajab täiendamist ning põhjalikku arutelu. 
07 / 04
Kohus: kaevandamislubade otsustamisel on võrdselt tähtsad nii keskkonnakaitse kui varustuskindlus
Tallinna Ringkonnakohus leidis märtsi lõpus tehtud otsuses, et Vabariigi Valitsuse kehtestud Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011-2020 ei ole õigusvastane. Samas möönis kohus, et arengukavast ei saa järeldada, nagu peaks kaevandamine olema igas olukorras prevaleeriv huvi, vaid arvesse tuleb võtta ka keskkonnakaitset.
03 / 04
Kodanikeühendused: maavarade kasutamine tuleb otsustada ühiselt
Eestimaa Looduse Fond (ELF), Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) ning Eesti Maavarade Ühing (EMÜ) sõlmisid koostööleppe, et suurendada ühiskonna kaasatust Eesti looduslike maavarade kaevandamise otsustesse. Kodanikeühenduste hinnangul tuleb kaevanduste planeerimise ja rajamise otsustamisel kaasata rohkem osapooli ning muuta kogu protsessi läbipaistvamaks. Olukorra parandamiseks asuvad kolm ühendust järgnevatel aastatel kohalikke kogukondi toetama.
01 / 04
Siim Vahtrus tutvustab ajakirjas „Eesti Mets“ raiereeglite muutuseid ja tagamaid

Hiljuti ilmunud ajakirja „Eesti Mets“ 2014. a kevade numbris tutvustab Siim Vahtrus KÕKi eelmisel aastal valminud õigusliku analüüsi „Metsa majandamise piirangud“ tulemusi. 

17 / 03
Märtsikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Märtsikuu uudiskirja pikem lugu tutvustab uut Riigikohtu lahendit ruumilise planeerimise teemal. Täpsemalt andis Riigikohus vastuse küsimusele, kas ja millistel tingimustel saab kohalik omavalitsus jätta detailplaneeringu kehtestamata põhjusel, et tal ei ole piisavalt ressursse planeeringualal teede, tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks. 
11 / 03
Otsime uut juristi
Otsime oma toimekasse kollektiivi uut liiget - juristi. Uue töötaja peamisteks ülesanneteks on õigusteenuse osutamine ja keskkonnaõiguse arengute kajastamine igakuises uudiskirjas. Kandideerimiseks saada 27. märtsiks oma CV ning lühike motivatsioonikiri (kuni 500 sõna) aadressile: kart@k6k.ee. Lisainfo samalt meiliaadressilt või telefonilt 742 4524.
06 / 03
Lugejad on keskkonnaõiguse uudiskirjaga rahul

Jaanuaris-veebruaris läbi viidud lugejaküsitluse tulemused näitasid, et keskkonnaõiguse igakuise uudiskirja lugejad on sellega jätkuvalt rahul. Ülekaalukas osa vastanutest on rahul uudiste mahu ja sisuga, samuti selle edastamise viisi ja sagedusega. Küsitlusele vastas kokku 62 uudiskirja lugejat. Aitäh kõigile vastajatele!

05 / 03
Maavarade Ühing võtab tööle koordinaatori
KÕKi koostööpartner Eesti Maavarade Ühing (EMÜ) otsib endale eestvedajat ja koordinaatorit. Uue inimese esimeseks ülesandeks on panustada peagi algava KÕKi, EMÜ ja Eestimaa Looduse Fondi ühisprojekti elluviimisesse. 
01 / 03
Ilmus keskkonnaseadustiku kommenteeritud väljaanne
Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) eestvedamisel ilmusid kaheksa autori kommentaarid peatselt jõustuvale keskkonnaseadustiku üldosa seadusele. Kommentaarid selgitavad põhjalikult seadustiku sätteid, ent annavad ühtlasi ülevaate Eesti keskkonnaõiguse taustast ja sisust üldisemalt. 
26 / 02
Riigikogus menetletav planeerimisseadus vajab täiendavat arutelu

Täna, 26. veebruaril, saatis KÕK Riigikogu majanduskomisjonile kirja, milles juhib rahvasaadikute tähelepanu menetletava planeerimisseaduse eelnõus sisalduvatele puudustele. 

25 / 02
KÕK pakub suveks praktikavõimalusi
10. märtsini on kõigil õigusteaduse üliõpilastel taas võimalik kandideerida kahele praktikakohale (praktikat on võimalik sooritada ajavahemikus 16. juunist 29. augustini). Praktika toimub KÕKi juristide juhendamisel meie Tartu kontoris. Kandideerimiseks saada CV ja lühike motivatsioonikiri (max 500 sõna) aadressile siim@k6k.ee
20 / 02
Keskkonnaühendused ja KÕK: Rail Balticu planeerimisel ühe trassi väljavalimine oleks ennatlik ja õigusvastane
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) ja Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) saatsid eile Rail Balticu planeerimise töörühmale ühise kirja, milles rõhutavad vajadust jätkata raudteetrassi asukohavalikul erinevate alternatiivide kaalumist. Organisatsioonide hinnangul oleks eelistatava asukoha valik praeguses etapis ennatlik ning õigusvastane.
14 / 02
Veebruarikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Seekordse uudiskirja pikem uudis tutvustab Euroopa Komisjoni nägemust EL kliima- ja energiapoliitikaks perioodil 2020-2030. Jaanuari lõpus väljakäidud meetmepakett on oma vähese ambitsioonikuse tõttu saanud kriitikat nii keskkonnaorganisatsioonidelt kui Euroopa Parlamendilt; nii ettepanekute kui kriitika sisust saate pikemalt lugeda juba uudiskirjast endast.

30 / 01
J&E võrdlev analüüs: vastutus keskkonnakahju tekitamise eest toimiks paremini, kui EL normid oleksid liikmesriikide õigusesse paremini integreeritud
Euroopa keskkonnaõiguse organisatsioonide ühendus Justice & Environment avalikustas 2013. a lõpus võrdleva analüüsi erinevate EL liikmesriikide keskkonnavastutuse regulatsioonist. Analüüs annab ülevaate 7 EL liikmesriigi (Austria, Eesti, Saksamaa, Hispaania, Ungari, Sloveenia ning Rumeenia) õigusnormidest, mis käsitlevad keskkonnakahju ning näevad ette künnised, millisest piirist alates tekib vastutus sellise kahju tekitamise eest. Eesti kohta koostas ülevaate KÕKi jurist Kärt Vaarmari.
27 / 01
KÕKi plaanid aastaks 2014: selgemad eesmärgid ja mõju
1. augustil jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS) näeb lisaks eriseadustes jäätmekäitlejatele, katlamajade käitajatele ja teistele käitajatele sätestatud spetsiifilistele kohustustele ette ka üldisemad kohustused, mida peavad järgima kõik käitajad.
23 / 01
KÕK liitus sotsiaalsete ettevõtete võrgustikuga

Eelmisel nädalal, täpsemalt 15. jaanuaril, sai KÕKist Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) liige. Võrgustiku eesmärgiks on kasvatada sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikust ja mõju ning sotsiaalse ettevõtluse tuntust ja tunnustatust. 

20 / 01
Ootame uudiskirja lugejatelt tagasisidet

Hea uudiskirja lugeja! Aita meil keskkonnaõiguse uudiskirja tulevikus veelgi paremaks teha.

16 / 01
Jaanuarikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
2014. a esimeses uudiskirjast leiate lausa kolm pikemat uudist. Kahes neist tutvustame lähemalt uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku poolt toodavaid muutusi. Mõlemad eelnõud on käesolevaks hetkeks jõudnud Riigikogu menetlusse. 
10 / 01
Uus analüüs annab suuniseid ruumilise planeerimise korraldamiseks EL riikides
2013. a lõpus koostasid Euroopa keskkonnaõiguse organisatsioonide võrgustiku Justice&Environment juristid võrdleva analüüsi, milles vaadeldi avalikkuse osalemise võimalusi ruumilisel planeerimisel.
09 / 01
Ootame ametnikke kaalutlusotsuste tegemise koolitusele

Lähiajal korraldame KÕKi poolt kolm avalikku koolitust heade kaalutlusotsuste tegemise teemal. Koolitused toimuvad 29. jaanuaril Tallinnas, 30. jaanuaril Tartus ning 6. veebruaril Pärnus.

Koolitused on suunatud kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Keskkonnaameti töötajatele, kellel tuleb oma igapäevatöös teha kaalutlusotsuseid, nt planeeringute, keskkonnamõju hindamise ning keskkonnalubade andmise menetlustes. Neis menetlustes on kaalutlusnõuete hoolas järgimine ning otsuste põhjendamine olulised, kuna see loob eelduse hea kvaliteediga otsuste tegemiseks. Nõuete täitmata jätmine võib samas tuua kaasa kulukad ja tülikad kohtuvaidlused.

20 / 12
Pühadetervitus
Siin on meie selleaastane pühadetervitus. Rahulikke jõule ja toredate kohtumisteni uuel aastal.
19 / 12
Detsembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

2013. a viimane keskkonnaõiguse uudiskiri on valmis! Seekordses sisutihedas numbris tutvustame pikemalt Riigikohtu hiljutist otsust, mille kohaselt oli 2012. a lõpus toimunud keskkonnatasude ootamatu tõstmine põhiseadusega vastuolus. 

18 / 12
Juridica Internationalis ilmus Siim Vahtruse artikkel käitaja üldkohustustest
Detsembris avaldatud rahvusvahelise õigusajakirja „Juridica International“ 2013. a numbris ilmus teiste seas KÕKi juristi Siim Vahtruse ja Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse õppejõu Hannes Veinla artikkel „Operators’ General Obligations as an Environmental Duty of Care“. Ingliskeelses artiklis tutvustatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduses (KeÜS-s) sätestatud käitajate üldkohustuste sisu, tausta ja olemust.
06 / 12
KÕK toetas ametnikke otsuste tegemisel juhendi ja sisukate koolitustega

Novembri lõpus Eesti erinevates linnades toimunud koolitustega sai eduka punkti KÕKi kaalutlusotsuste tegemise teemaline projekt. Projekti raames toimunud koolitustel osales kokku 56 ametnikku; ühtlasi valmis Eestis ainulaadne kaalutlusotsuste tegemise juhend.

04 / 12
ELF ja EOÜ vaidlustasid Paldiski LNG terminali puudutava kohtuotsuse
SA Eestimaa Looduse Fond (ELF) ning MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) esitasid 29. novembril Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse, millega vaidlustasid Tallinna Halduskohtu poolt Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu asjas tehtud otsuse. ELFi, EOÜ ning neid kohtus esindava Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) hinnangul ei ole planeering õiguspärane ning võib kahjustada loodusväärtusi.
26 / 11
Keskkonnaõiguse Keskuse uus juhis aitab ametnikel osapoolte huvisid sisulisemalt kaaluda
SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) avalikustas juhise keskkonnaasjades kaalutlusotsuse tegemiseks, mille eesmärk on aidata ametnikel keskkonda puudutavaid otsuseid senisest paremini kaaluda ja põhjendada. See annab võimaluse võtta erinevate osapoolte huve selgemini arvesse, ning aitab paremini aru saada, miks just sellist lahendust otsustaja poolt õigeks peeti.
22 / 11
KÕKi uus strateegia seab prioriteedid järgnevateks aastateks

KÕKi nõukogu kinnitas novembri alguses KÕKi uue strateegia aastateks 2013-2020, mis paneb paika senisest konkreetsemad ja selgemad tegevusfookused ning eesmärgid.

14 / 11
Novembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Novembrikuine uudiskiri on valmis saanud! Seekord tutvustame mitut uut kohtulahendit, millest kõige tähtsamaks on Riigikohtu otsus Ruu lubjakivikarjääri kohta. 
30 / 10
Looduskaitsjad kaebavad Paldiski LNG terminali puudutava kohtuotsuse edasi
Tallinna Halduskohus avalikustas täna otsuse Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu kohtuasjas. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) kaebus jäeti rahuldamata. Organisatsioonid kavatsevad otsuse edasi kaevata, kuna terminali ehitamine Pakri poolsaarele kahjustab sealseid loodusväärtusi. KÕK on ELFi ja EOÜ esindajaks.
26 / 10
Uuring: inimesed peavad oma huvi keskkonnaküsimuste vastu suureks, mõjutamisvõimalust väikeseks

SA Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) eestvedamisel värskelt valminud uuringu kohaselt hoolivad eestlased küll keskkonnast, ent osalevad seda puudutavate otsuste tegemises harva. Üheks peamiseks põhjuseks võib pidada madalat usku kaasarääkimise võimalustesse

19 / 10
PRESSITEADE: Ess-soo pääses kaevandamisest
Keskkonnaamet tegi 15. oktoobril otsuse mitte anda kaevandamisluba OÜ-le Ketal Võru Ess-soos turba kaevandamiseks. Üheksa aastat kestnud ja kolm kohtuvaidlust läbinud saaga on märgilise tähendusega kõigi kohalike kogukondade jaoks, kes seisavad looduskaitseliste väärtuste eest.
15 / 10
Oktoobrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Oktoobrikuine uudiskiri on valminud! Seekordses numbris on peateemaks septembris Riigikogu menetlusse võetud metsaseaduse muudatused.
02 / 10
Siim Vahtrus rääkis KUKU raadios metsaseaduse muudatustest
28. septembril rääkis KÕKi jurist Siim Vahtrus „Ilmaparandaja“ saates hetkel Riigikogu menetluses olevatest metsaseaduse muudatustest. 
28 / 09
Metsanduse reegleid määravad raiemahud, elurikkusega arvestatakse vähem
Keskkonnaõiguse Keskusel (KÕK) valmis koostöös Eestimaa Looduse Fondiga analüüs metsaseadusest ja selle muudatustest aastatel 1998-2013. a. Uuring näitas, et seadusandjad käsitlevad metsa esmajärjekorras puiduressursi allikana, mistõttu võib ohtu sattuda metsade elustik.
24 / 09
Justice&Environment plaanid: rohkem fookust ja mõju

16.-20. septembril Horvaatias toimunud Justice&Environment (J&E) kohtumisel otsustasid võrgustiku liikmed selle tegevussuundi võrreldes varasemaga vähendada, pühendades enam ressursse EL keskkonnaõiguse võtmevaldkondadesse.

16 / 09
Siim Vahtrus esindab KÕKi võrgustiku Justice&Environment iga-aastasel kohtumisel

KÕKi juhatuse liige Siim Vahtrus osaleb käesoleval nädalal Horvaatias Opatijas toimuval üle-euroopalise võrgustiku Justice&Environment kohtumisel. Kohtumise eesmärgiks on arutada EL keskkonnaõiguse seisukohalt aktuaalseid teemasid, teha kokkuvõte võrgustiku möödunud aasta tööst ning seada plaane tulevasteks aastateks.

13 / 09
Septembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Head lugejad! Äsjavalminud uudiskirjas tutvustame ühe uudsema arenguna EL värsket eelnõud invasiivsetest võõrliikidest tuleneva ohu ennetamiseks. 
10 / 09
Ootame ametnikke avalikele koolitustele

KÕK ja Väitluskoolitus korraldavad kaks koolitust teemal „Argumenteerimine ja kaalutlusotsuste tegemine planeerimisvaldkonnas“. 

27 / 08
Siim Vahtrus tutvustas KUKU raadios uue energeetika arengukava koostamist

24. augustil tutvustas KÕKi jurist Siim Vahtrus „Ilmaparandaja“ saates uut energeetika arengukava, mille koostamine sai augusti alguses valitsuse ametliku heakskiidu. 

21 / 08
KÕKi juristid rääkisid KUKU raadios mürast

3. augustil rääkisid KÕKi juristid Siim Vahtrus ja Kärt Vaarmari KUKU raadio saates „Ilmaparandaja“ mürast. 

16 / 08
Augustikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Valminud on augustikuu uudiskiri, mille peauudises anname ülevaate sügisel Riigikogus arutlusele tulevatest eelnõudest, sh Riigikogu liikmete poolt juunis algatatud jäätmeseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise eelnõust.

11 / 07
Juulikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Valmis on saanud südasuvine keskkonnaõiguse uudiskiri. Seekordse numbri suur uudis keskendub juuli alguses avalikustatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) muutmise ja rakendamise seadusele. 

26 / 06
Siim Vahtrus rääkis KUKU raadios keskkonnatasudest

22. juunil oli KUKU raadio eetris „Ilmaparandaja“ saade, milles KÕKi jurist Siim Vahtrus rääkis keskkonnatasudest.

25 / 06
Kohtuvõit Ess-soo kohaliku kaitseala asjas

Tartu Ringkonnakohus tegi 19. juunil 2013. a otsuse, milles leidis, et Urvaste valla otsus Ess-soo kaitse alla võtta oli õiguspärane. Seega asus ringkonnakohus samale seisukohale, nagu Tartu Halduskohus 18. novembri 2011. a otsuses. 

19 / 06
KÕKi strateegiliste suundade arutelu
Viimastel kuudel oleme hakanud mõtlema KÕKi strateegilistele suundadele järgmistel aastatel. 
19 / 06
Juunikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Äsjavalminud uudiskirjas kajastame mitut olulist eelnõud. Riigikogu on menetlusse võtnud keskkonnajärelvalve seaduse eelnõu, millega reguleeritaks Keskkonnainspektsiooni valveaega ja elektroonilisi andmekogusid. 

17 / 06
KÕKi juristid rääkisid KUKU raadios NIMBY sündroomist

25. mail oli KUKU raadio eetris „Ilmaparandaja“ saade, milles KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus rääkisid NIMBY sündroomist Laguja prügila juhtumi näitel. 

27 / 05
Keskkonnaotsuste protsessis osalemine – lihtne või keeruline?

Avalikkuse osalemine keskkonnaotsuste tegemises aitab nende otsuste tegemisel paremini erinevate huvidega arvestada ja tähendab seega lõppkokkuvõttes paremaid otsuseid. Samas on osalemisvõimalusi reguleerivad õigusnormid sageli keerulised ning ka praktika muutunud üha keerulisemaks.

27 / 05
Müraregulatsioon vajab uuendamist
Keskkonnaõiguse Keskuse aastapikkuse töö tulemusena on valminud analüüs välisõhus leviva müra normtasemete regulatsiooni kaasajastamise võimalustest. 
27 / 05
Maikuu keskkonnaõiguse uudiskiri
Äsja ilmunud uudiskirja peauudistena tutvustame kaht uut   seadust. 1. juunist jõustuv uus tööstusheite seadus hakkab reguleerima teatud tööstusvaldkondades tegutsevate ettevõtete (keemiatööstuse, põletusseadmete jmt) tegevust ning asendab senise saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seaduse. Uus jahiseadus seevastu suurendab maaomanike õigusi jahinduses.
12 / 05
KÕKi nõukogu koosolek

8. mail toimus Keskkonnaõiguse Keskuse nõukogu koosolek. Koosolekul arutati KÕKi tegevusplaani 2013. aastaks ning kiideti heaks KÕKi majandusaasta aruanne 2012. aasta kohta. KÕKi nõukogu hinnang möödunud aastale oli positiivne – tegevused olid sisukad ja mitmekülgsed. Koosolekul pikendati ka KÕKi juhatuse volitusi, organisatsiooni juhtimist jätkavad sarnaselt senisega Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus.

06 / 05
KÕKi juristid rääkisid KUKU raadios õiguste ja huvide kaitsmisest
27. aprillil olid KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus taas KUKU raadio „Ilmaparandaja“ saates. Seekord räägiti keskkonnaalastest õigustest, keskkonnaga seotud avalikust huvist ning nende kaitsmisest kohtus.
18 / 04
Aprillikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Head lugejad! Äsja ilmunud aprillikuises keskkonnaõiguse uudiskirjas on üheks peateemaks mere-ja rannikualade planeerimine, mille kohustust Euroopa Komisjon eelmisel kuul avalikustatud uue direktiivi eelnõuga seada soovib. Teise olulise teemana käsitleme Euroopa Kohtu lahendit seoses liikmesriikide poolt määratud künnisväärtustega keskkonnamõju eelhinnangu läbiviimiseks.

15 / 04
KÕKi uus analüüs tutvustab viimase 10 aasta kohtupraktikat

Analüüs tutvustab kohtupraktikat 11 teema osas, mis on praktikas vaidlusi ja tõlgendusprobleeme tekitanud, lisatud on KÕKi poolsed kommentaarid. Analüüsi peamiseks eesmärgiks on aidata keskkonnaõiguse rakendajatel ning teistel huvilistel leida lahendusi praktikas tõusetuvatele küsimustele ning vältida asjatuid ja kulukad vaidlusi.

28 / 03
Hakkame koostama kaalutlusotsuse juhendit
Aprillis alustame olulise uue tegevusena juhendi koostamist õiguspäraste kaalutlusotsuste tegemiseks. Juhend muudab kaalutlusnõuetest arusaamise kergemaks ja on mõeldud eelkõige keskkonnaotsuseid tegevatele ametnikele.
28 / 03
Uuring eestlaste keskkonnaõiguse alasest teadlikkusest

Kui teadlikud on inimesed oma keskkonnaga seonduvatest õigustest ja kohustustest? Mis mõjutab teadlikkuse taset? Kas keskkonnaõiguse alaseid teadmisi on lihtne hankida ja kasutada? Neile küsimusele hakkame vastust otsima aprillist algava projekti „Keskkonnaõigusalase teadlikkuse uuring“ raames.

26 / 03
KÕKi juristid rääkisid KUKU raadios kallasrajast

23. märtsil KUKU raadio eetris olnud „Ilmaparandaja“ saates tutvustasid KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus kallasraja temaatikat. Jutuks olid kallasrajaga seotud õigused-kohustused, praktikas esinevad probleemid ja võimalikud lahendused. 

15 / 03
Märtsikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Märtsikuine uudiskiri on valminud! Seekordses numbris tuleb juttu kahest olulisest uuringust, uutest EL avalikest konsultatsioonidest ning muudest arengutest. Uus rubriik „KÕKi uudised“ toob lugejateni viimase kuu uudised KÕKi uudisvoost, sh lugejaküsitluse tulemuste kokkuvõtte.

14 / 03
Selgusid lugejaküsitluse tulemused
Keskkonnaõiguse uudiskirja lugejate seas läbiviidud küsitlus näitas, et valdav osa vastanuid on rahul uudiste mahu ja sisuga, selle levitamise sageduse ja viisiga ning ka uudiskirja uue kujundusega. 21. jaanuarist 18. veebruarini vastas uudiskirjale 75 lugejat – aitäh kõigile vastanutele!
09 / 03
KÕKi uue strateegia koostamine

Algamas on KÕKi uue strateegia koostamine perioodiks 2013-2020, selleks ootame ka kõigilt huvilistelt arvamusi, kas KÕKi tegevused on seni olnud mõjusad ning milliste teemade või tegevustega võiksime edaspidi tegeleda (oma mõtted palume saata KÕKi üldaadressile k6k@k6k.ee).

07 / 03
Siim Vahtrus jagas Kosovos KÕKi teadmisi keskkonnainfo kättesaadavusest
25.-26. veebruaril osales KÕKi jurist Siim Vahtrus Kosovo pealinnas Prištinas toimunud seminaril, mille teemaks oli keskkonnainfo kättesaadavus.
25 / 02
Osalusvõimaluste teabeõhtute materjalid
Reedel toimus viimane teabeõhtu keskkonnaotsuste tegemises osalemise võimaluste teemal, kõik ettekannete materjalid on nüüd kättesaadavad projekti Oska osaleda veebilehel.

Kokku toimus projekti käigus 4 teabeõhtut Audevälja külas, Tallinnas, Pärnus ja Tartus, kokku osales neil 57 inimest. 
15 / 02
Veebruarikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Ilmunud on veebruarikuu uudiskiri! Seekordses numbris tutvustame mh Euroopa Kohtu lahendit, milles selgitatakse, milliseid asjaolusid võib Euroopa Komisjon ohtlike ainete kasutamise piiramisel arvesse võtta ning sõnnikukäitluse nõuete kavandatavaid muudatusi.

14 / 02
KÕKi juristid tutvustasid Linnade ja Valdade Päevadel keskkonnaõiguse eripära ja eelmise aasta kohtupraktikat

Eile alanud 9. Linnade ja Valdade Päevadel astusid teiste seas üles ka KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus. Ettekannetes tutvustati keskkonnaõiguse eripärasid ja tähendust kohalikele omavalitsustele ning eelmise aasta olulisemaid Riigikohtu lahendeid keskkonna- ja planeerimisõiguse valdkonnas.

11 / 02
Suvised praktikavõimalused KÕKis

4. märtsini on kõigil õigusteaduse üliõpilastel võimalik kandideerida kahele praktikakohale (praktika läbiviimise aeg vastavalt alates 17. juunist ning 29. juulist). Praktika toimub KÕKi juristide juhendamisel meie Tartu kontoris.

07 / 02
Teabeõhtud osalemisvõimaluste teemal Tartus ja Pärnus

Tulekul on järgmised teabeõhtud teemal, kuidas osaleda keskkonnaotsuste tegemises, 19. veebruaril Pärnus ja 22. veebruaril Tartus.

01 / 02
Õiguskantsler vastas KÕKi avaldusele seoses müra mõõtmise standardite kohustuslikkusega

Vahelahenduse on saanud üks teema, mille tõstatasime KÕKi poolt juba 2008. aastal Türi mürajuhtumi raames. Nimelt selgus juhtumi käigus, et müra mõõtmine Eestis peab toimuma vastavalt teatud standarditele, ent standardid ise on kättesaadavad vaid tasu eest. 

01 / 02
Roheline Värav tutvustab KÕKi tegevust müraregulatsiooni kaasajastamisel

Portaalis Roheline Värav avaldati eile artikkel müraprobleemidest ning nende lahendustest. KÕKi jurist Kärt Vaarmari tutvustab artiklis probleeme, mis on põhjustatud müraküsimuse õiguslikust regulatsioonist ning KÕKi tegevust normide kaasaajastamisel.

22 / 01
Teabeõhtud keskkonnaotsustes osalemise võimaluste teemal

Jaanuaris ja veebruaris jätkame koos koostööpartneritega üle Eesti teabeõhtute korraldamist teemal, kuidas osaleda keskkonnaotsuste tegemises, järgmine teabeõhtu toimub juba homme, 23. jaanuaril Tallinnas.

21 / 01
Ootame arvamusi uudiskirja kohta
Hea uudiskirja lugeja! Aita meil keskkonnaõiguse uudiskirja tulevikus veelgi paremaks teha,
18 / 01
Jaanuarikuu keskkonnaõiguse uudiskiri

Uue aasta esimeses uudiskirjas kirjutame, millised tagajärjed võivad olla EL õigusaktide ülevõtmata jätmisel, tutvustame põlevkivi kasutamise arengukava (2016-2030) koostamise ettepanekut, veeseaduse muutmise eelnõud ja paljust muust.