Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Juhtumid

Siin on kirjas meie läbi aegade olulisimad juhtumid suurobjektide valdkonnas:

  • Kodasoo raba (2016)

Rummu järve külade seltsi esindamine Kodasoo raba kuivendamiseks väljastatud vee erikasutusloa vaidlustamisel.

  • Tatramäe II, Marinova ja Arussaare dolokivikarjäärid (2012)

Marinova karjääride juhtumis aitasid KÕKi juristid kohalikel elanikel näiteks pöörata Keskkonnaameti tähelepanu mõjudele, millega pidanuks arvestama dolokivikarjääri laiendamisel. Tatramäe II karjääri puhul vaidlustas kohalik ühing KÕKi abiga kaevandamisloa, mille andmisel ei arvestanud Keskkonnaamet meie hinnangul piisavalt kohalike inimeste heaoluga. Loe pikemalt

  • Esivere karjäär (2012)

Kohalikud elanikud olid mures enda elu- ja looduskeskkonna pärast tegutsevate karjääride koosmõju (müra, tolm, veerežiim ja -kvaliteet) tõttu. KMH aruande algses versioonis ei ole seda mõju nõuetekohaselt käsitletud ega hinnatud. KÕK nõustas kohalikke elanikke karjääri KMH menetluses. Loe pikemalt

  • Larvi turbakaevandus (2010)

Kohalikud elanikud olid mures piirkonnas asuvate ning sinna planeeritavate kaevanduste kumulatiivse mõju pärast. KÕK nõustas MTÜ Audevälja Arenduskeskus ja MTÜ Eesti Maavarade Ühingut, kelle soov oli vältida kaevandustegevust Larvi rabas. Loe pikemalt

  • Ess-soo kaitseala (2008)

Võrumaal Urvaste vallas asuvasse Ess-soosse plaaniti rajada turbakaevandus. Ess-soo näol on tegemist Urvaste vallas ja kaugemalgi ainukese rabakooslusega, kuna kõik ümbruskonna suuremad sood on hävitatud. Ess-soos on registreeritud kokku 11 looduskaitselise väärtusega linnuliiki ja seal asuvad väärtuslikud elukooslused, millest suurepinnaline lage-siirdesookooslus on looduskaitseekspertide hinnangul üle-euroopalise tähtsusega. Mitmete kohtuvaidluste tulemusena ning hoolimata varasemast vastuseisust võttis kohalik vallavolikogu Ess-soo kaitse alla ning Keskkonnaamet jättis kaevandamisloa väljastamata. KÕK nõustas vaidlustes ja esindas kohtus kohalikke elanikke. Loe pikemalt

  • Ehitusmaavarade arengukava (2008)

Keskkonnaministeerium alustas 2008. aastal looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riiklikku arengukava 2010-2020. Eesti Maavarade Ühing (EMÜ) soovis osaleda looduslike ehitusmaterjalide arengukava KSH menetluses, et tuua seal kuuldavale just nende kohalike huvigruppide seisukohad, kelle elukeskkonda maavarade kaevandamine tulevikus mõjutama võib hakata. KÕK nõustas Eesti Maavarade Ühingut (EMÜ) nii KSH programmile kui ka aruandele, samuti arengukava eelnõule ettepanekute ja vastuväidete koostamisel. Eesti Maavarade Ühingu seisukohad jäeti KSH menetluses enamjaolt arvestamata. Keskkonnaamet kiitis KMH aruande muutmata kujul heaks. Arengukava eelnõule esitatud ettepanekutele EMÜ vastuseid ei saanud. Ehitusmaavarade arengukava kehtestanud korralduse vaidlustamine halduskohtus jäi rahuldamata ning apellatsioonikaebus Ringkonnakohtus samuti. Loe pikemaltUuendatud 29.10.2018