Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Tehtud tööd

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Eelnõud

 • Looduskaitseseaduse ja muinsuskaitseseaduse muutmise eelnõu (looduslike pühapaikade kaitse eesmärgil) (SA Hiite Maja tellimusel) (2012)
 • Tööstusheite seaduse eelnõu kavand (Keskkonnaministeeriumi tellimusel) (2012)

Strateegilised juhtumid

 • Rakvere valla nõustamine kohtuvaidluses seoses Pahnimäe kaitseala kohaliku kaitse alla võtmise menetlusega (2016)
 • Karlova Seltsi esindamine kohtuvaidluses seoses Päeva tn detailplaneeringu vaidlustamisega  (2016)
 • Rummu järve külade seltsi esindamine Kodasoo raba kuivendamiseks väljastatud vee erikasutusloa vaidlustamisel (2016)
 • MTÜ Miila Hiiemäe nõustamine  seoses Sonda ja Sonda II põlevkivikaevanduste kaevandamislubade menetlusega (2015) 
 • Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Ornitoloogiaühingu esindamine Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu kohtuvaidluses (2012-...)
 • Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Rohelise Liikumise, Eesti Ornitoloogiaühingu, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi esindamine kohtuvaidluses OÜ-le Nuckö Farm mingifarmi pidamiseks loa andmise üle (2012-...)
 • Hanila Seltsi esindamine Esivere I dolokivikarjääri kaevandamisluba puudutanud kohtuvaidluses (2009-2012)
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koja nõustamine Saaremaa püsiühenduse KSH aruande heakskiidule vaide esitamisel (2011-2012)
 • Eesti Maavarade Ühingu nõustamine ehitusmaavarade arengukava koostamises osalemisel ning arengukava vaidlustamisel kohtus (2009-...)
 • Seltsingu Roheline Urvaste esindamine kohtuvaidluses Ess-soo kohaliku kaitse alla võtmata jätmise otsuse üle (2008-2009)
 • varasemate juhtumite kohta vt lähemalt Juhtumite alalehelt

Koolitused ja loengud

Rahvusvaheline koostöö

Seisukohad õigusloomes jm protsessides

Uuringud