Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Türi mürajuhtum

Juhtumi kirjeldus

Türi linnas Jaama tn 22 asub OÜ Refonda metallijäätmete kogumise  ja käitlemise kompleks, mis sai tegevuse alustamiseks jäätmeloa 2006. a. alguses.  Jäätmeluba on väljastatud teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks ja veoks jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil, samuti tavajäätmete kogumiseks ja veoks.

Foto autor: Merlis Sepp

Õigusabi taotlejat, kes elab jäätmekogumiskoha lähistel, häirib OÜ Refonda tegevusega kaasnev müra, mida tekitavad tema hinnangul enamik tegevusi, mida Jaama tn 22 territooriumil metalli käitlemiseks tehakse. Suveajal ei ole tema perekonnal võimalik kasutada aeda ega avada aknaid, kuna müra on kliendi sõnutsi väljakannatamatu. Häiriv müra kostub tema sõnul aastaringselt ka siseruumidesse.

Juhtumi olulisus

KÕK osutas antud asjas õigusabi, kuna välisõhu kaitse (ning müra sealhulgas) on KÕKi huviteemaks, mille puhul on praktikas tekkinud järjest enam probleeme müraalaste õigusaktide ja nende rakendamisega. Tegu on KÕKi jaoks nö. strateegilise juhtumiga, kuna selles on tõusetunud mitmeid põhimõttelisi küsimusi nagu ala mürakategooria määramine, müra normtasemete liikide (piirtase, kriitiline tase, taotlustase) valikuprintsiibid, kumulatiivse müra küsimused jne.

Õigusabi

KÕK kootas kliendi jaoks OÜ Refonda tegevuse õiguspärasust ning võimalikke õiguskaitsevahendeid käsitleva analüüsi, esitas müraalaste standardite kättesaadavuse küsimuses pöördumise õiguskantsleri poole ning esitas Tervisekaitseinspektsioonile  kliendi nimel kaebuse müra tekitajale ettekirjutuse tegemiseks.

Kuna TKI keeldus müra tekitajale ettekirjutust tegemast, liigitades kliendi kinnistu KÕKi hinnangul põhjendamatult leebemate normidega mürakategooriasse, esitas KÕK kliendi esindajana  TKI tegevuse õigusvastasuse tuvastamiseks kaebuse Tallinna halduskohtusse.

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi menetluses esitas klient KÕKi abiga litsentsi taotluse avalikustamisel ettepanekud.

Kuna kliendi hinnangul pressis ettevõte romusid kokku koos ohtlike osadega (mis tuleks demonteerida, aga milleks ettevõttel puudus ohtlike jäätmete käitlemise luba), esitati Keskkonnainspektsioonile romusõidukite käitlusnõuete rikkumise väärteoteade.

Tulemus

Mürakategooria määramise õiguspärasus

Tallinna Halduskohus rahuldas oma 24. augusti 2009.a. otsusega haldusasjas nr 3-09-897 kliendi kaebuse TKI käitumise õigusvastasuse tuvastamiseks osaliselt, leides et TKI-i on teinud vea ainult mürakategooria määramise otsuse puuduliku põhjendamisega, kuid sisuliselt on TKI-l ulatuslik kaalutlusõigus neid kategooriaid määrata.

Tallinna ringkonnakohus tegi 30. septembril 2010.a. otsuse, millega jättis kliendi apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Tallinna halduskohtu otsuse muutmata.

Riigikohus keeldus 1. veebruaril 2011.a. kliendi kassatsioonkaebust menetlusse võtmast, mistõttu ringkonnakohtu otsus on 1.02.11 seisuga jõustunud.

Tallinna ringkonnakohtu otsusega on tuvastatud, et TKI poolt vaidlusaluse kinnistu määramine III mürakategooria alaks (segaala, kus müra päevane piirtase on 65 dB) oli õiguspärane. Ringkonnakohtu hinnangul ei tulnud kinnistut määrata II kategooria alaks (elamuala, kus müra päevane piirtase on 60 dB), kuna kinnistu külgneb raudteega ja asub müratekitava ettevõtte vahetus läheduses.

KÕKi hinnangul ei lahenda konkreetse juhtumi osas tehtud kohtulahend siiski üldisemat probleemi, milleks on mürakategooriate määramise ebamäärased alused. Vajalikud oleksid täpsustused nii õiguslikus regulatsioonis kui kohaliku tasandi planeeringutes.

Standardite kättesaadavus

Õiguskantslerile standardite kättesaadavuse põhiseaduslikkusekontrollimiseks KÕKi poolt 2008. aastal esitatud taotluse pinnalt käivitus õiguskantsleri ja mitmete ministeeriumide vahel põhjalik diskussioon, mille tulemusena leidis õiguskantsler 2012. a detsembris, et standardite käsitlemine kohustusliku normina ei ole õigustatud, ning saatis Sotsiaalministeeriumile märgukirja müra normtasemete määruse muutmiseks.

Vt dokumente:

SA Keskkonnaõiguse Keskus_lõppvastus.pdf

Sotsiaalministeerium_märgukiri.pdf

Ohtlike jäätmete ja romusõidukite käitlemise nõuded

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi menetluses esitatud ettepanekuid arvestati osaliselt (ettevõttelt nõuti sisutihedamat taotlust). Kuna väljastatud litsentsi dokumentatsioonis olid mh. väärad andmed ümbruskonna maakasutuse kohta, esitas klient litsentsi väljastamise otsusele vaide, kuid see jäeti rahuldamata põhjusel, et lisaks litsentsile on ohtlike jäätmete käitlemiseks vaja ka jäätmeluba ning litsents ise kellegi õigusi rikkuda ei saa (kuigi see on seotud konkreetse tegevuskohaga).  

Romusõidukite käitlusnõuete rikkumise osas lõpetas inspektsioon väärteomenetluse teokoosseisu puudumise tõttu. Otsuse vaidlustamine (põhjusel, et leidus tõendeid, mis kinnitasid nõuete rikkumist, kuid mida KKI ei uurinud) kliendi jaoks positiivseid tulemusi ei andnud.

Juhtumi üldisem mõju

Juhtumi käigus selgunud probleemidele tuginedes on KÕK saanud pakkuda lahendusi ja teha ettepanekuid kehtivate müranormide muutmiseks ja täiendamiseks Sotsiaalministeeriumi poolt elluviidavas Eesti müranormide kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamise projektis.  Projekt kestab kuni 2013. a märtsini ning selle tulemusena peaks lõppkokkuvõttes valmima senisest täielikum ja põhjendatum müranormide regulatsioon.

Materjalid

Juhtumianalüüs "Vanametalli kogumisega kaasnev müra Türi raudteeäärses elamurajoonis" (29.06.10)

Juhtumi kronoloogia (21.06.10 seisuga)


Viimati uuendatud: 01.02.13