Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Larvi turbakaevandus

Juhtumi kirjeldus

Harju maavanem andis oma 11. jaanuari 1999.a. korraldusega esialgse nõusoleku kaevandusloa väljaandmiseks OÜ-le Langham Nissi vallas Larvi turbamaardlas. Kaevandusluba ise väljastati Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt ligi 10 aastat hiljem (vastav teade avalikustati Ametlikes Teadaannetes 29. detsembril 2008.a.) ning muudetud tingimustega. Keskkonnamõju hindamist (KMH) kaevandusloa väljastamise protsessi käigus läbi ei viidud.

Larvi raba. Pilt: Helen Kooviste

KÕKi poole pöördusid õigusabi saamiseks MTÜ Audevälja Arenduskeskus ja MTÜ Eesti Maavarade Ühing, kelle sooviks oli vältida kaevandustegevust Larvi rabas. Ala kuulub  Natura 2000 varinimekirja, Mati Ilometsa poolt 3. septembril 2008.a. koostatud ekspertarvamuse järgi oleks ala sobilik kandidaat Natura 2000 võrgustikku. Kohalikud elanikud on samuti mures antud piirkonnas asuvate ning sinna planeeritavate kaevanduste kumulatiivse mõju pärast.

Õigusabi

KÕK andis MTÜdele õigusabi, kuna juhtum on seotud mitme KÕKi huviteemaga: keskkonnamõju hindamise, ruumilise planeerimise ja looduskaitsega. KÕK koostas õigusliku analüüsi Larvi turbatootmisalal kaevandamise loa väljaandmise õiguspärasuse kohta. Selle tulemusena leiti, et ka varasema  nõusoleku pinnal hiljem välja antud kaevandusloa puhul tuleks selles sisalduvate täiendavate või muudetud tingimuste keskkonnamõjusid hinnata.

Materjalid

Larvi turbakaevanduse juhtumianalüüs

Juhtumi kronoloogia