Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Hellenurme sigala

Juhtumi kirjeldus

Alates 2006.a. algusest tegutseb rekonstrueeritud laudahoones Hellenurme külas OÜ Helde Tootmine PM sigala. Tegevuse alguses  puudusid ettevõttel vajalikud load (ehitusluba ja keskkonnakompleksluba), need taotleti tagantjärele.   Lähikonna elanikud on alates sigala tegutsema hakkamisest kannatanud sellest lähtuva haisu käes.

 

Foto: Steven Lek, Creative Commonsi litsentsi alusel

Vastuseks kohalike elanike kaebustele saatis Valgamaa Keskkonnateenistus lõhnaprobleemi uurima nn. lõhnakomisjoni. Komisjoni uuringu järelduste põhjal kohustati sigala omanikku välja töötama lõhna vähendamise tegevuskava.

Kuna OÜ Helde Tootmine rikkus jätkuvalt väljatöötatud lõhna vähendamise tegevuskavas sisalduvaid meetmeid, pöördusid kohalikud elanikud 25. veebruaril 2009.a. KÕKi poole.

Õigusabi

KÕK andis antud juhul õigusabi, kuna juhtum on seotud kahe KÕKi huviteema – keskkonnajärelvalve ja välisõhu kaitsega. KÕK esindas kohalikku elanikku Keskkonnainspektsioonile väärteoteadete esitamisel jätkuvate välisõhu kaitse seaduse rikkumiste kohta ja lõhna vähendamise tegevuskava kehtetuks tunnistamiseks taotluse esitamisel (kuna selle meetmed olid ebapiisavad).

Tulemus

OÜ Helde PM Tootmine suhtes on alates 2008. aastast korduvalt tehtud väärteootsus lõhna vähendamise tegevuskava meetmete täitmata jätmise eest, sh määratud korduvalt rahatrahv, kuid see ei ole motiveerinud ettevõtet nõudeid täitma.  Seejuures on Keskkonnainspektsioon kahes viimases väärteootsuses lõhna vähendamise tegevuskava meetmete rikkumise osas lugenud karistust kergendavaks asjaoluks puhtsüdamlikku kahetsust ja seda arvestades määranud võimalikust maksimaalsest trahvisummast (30 000 krooni) vaid kolmandiku (10 000 krooni). Lisaks on KKI tuvastanud alates 2008. aastast vähemal kahel korral sõnniku käitlemise nõuete rikkumise, ent ka neist ühel juhul (kui rikuti nõudeid sõnniku ladustamisel) piirdus KKI vaid suulise hoiatusega.

Keskkonnaamet tunnistas 14.05.2010.a. lõhna vähendamise tegevuskava kehtetuks, kuna see ei täida välisõhu kaitse seaduse §-st 1 ja §-st 34 tulenevaid nõudeid ja eesmärke, samuti möönab KKA, et tegevuskava täitmist ja selle abinõude efektiivsust ei ole võimalik kontrollida. Lisaks on tegevuskava meetmed kantud osaliselt üle keskkonnakompleksloasse.

2010 a. mai lõpu seisuga oli OÜ Helde Tootmine suhtes käimas järelevalvemenetlus seoses keskkonna kompleksloa ja lõhna vähendamise tegevuskava nõuete rikkumisega.

Materjalid

Hellenurme sigala juhtumianalüüs

Juhtumi kronoloogia