Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Audru kalakasvandus

Juhtumi kirjeldus

AS FjordFresh Holding plaanis rajada Audru vallas asuvale Suuresilla Suurfarmi kinnistule rajada suurt ning innovaatilist kinnist kalakasvatust. Kinnistu asub Natura 2000 võrgustikku kuuluva Audru poldri hoiuala läheduses. Audru polder on mitmete linnuliikide jaoks oluliseks peatus- või pesitsuspaigaks. Mõne liigi puhul, nagu näiteks väikeluik või laululuik, on ala märkimisväärne peatuspaik kogu Euroopa tasandil. Enamik poldrist kuulub seetõttu Natura 2000 võrgustikku ja sellele territooriumile on 2007. aastal moodustatud Audru poldri hoiuala.

Planeeritav intensiivkalakasvandus pidi paiknema hoiuala vahetus läheduses, piirnedes sellega edelast. Viimase kümnendi jooksul on ehitus- ja planeerimistegevus hoiuala territooriumi lähikonnas muutunud tihedaks - ala naabrusesse on rajatud golfirada, intensiivistunud on elamuarendus ning menetluses on planeeringud alaga piirneva tuulepargi ja golfiraja laienduse rajamiseks.

Fotol: Suur-laukhaned Audru poldril. Autor: Mati Kose

Audru vallavalitsus algatas 06. märtsil 2008. a. kalakasvanduse detailplaneeringu, mille koostamise raames viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruande 2008. a. septembris valminud versioonis jõuti järeldusele, et kalakasvandus võib hakata avaldama Audru poldri hoiualal kaitstavatele liikidele olulist negatiivselt mõju.

Pärast KSH aruande avalikku arutelu KSH aruannet muudeti ning aruande täiendatud versioonis leiti, et kuna detailplaneeringuga ei hõlmata hoiuala ning selleni ei ulatu ka otsesed füüsilised mõjutused, siis ei avalda planeeringu elluviimine lindude elupaikadele eeldatavalt olulist mõju.
 
Eelnimetatud tõlgendus oli otseselt vastuolus KSH käigus läbiviidud linnustikuekspertiisi järeldusega, mille kohaselt Audru poldri hoiuala ning detailplaneeringuga hõlmatud kinnistu moodustavad ökoloogiliselt ühtse elupaigakompleksi. Ekspertiisi kohaselt ei piirduks planeeringu alusel tekkiv mõju kaitstavatele liikidele üksnes planeeringuga hõlmatud kinnistutega, vaid ulatuks ka Audru poldri linnuhoiualale.  Mõju tuvastamisel hinnati seda kumulatiivselt koos teiste piirkonna olemasolevate või planeeritavate arenduste (golfiväljak, tuulepark, elamud jne) mõjudega. Loodusdirektiivi kohaselt on ka liikide häirimine kaudsete mõjutuste kaudu oluliseks negatiivseks mõjuks hoiualale.
 

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) jagas linnustikuekspertide seisukohta ning taotles 20. veebruaril 2009. a., et KSH täiendatud aruannet muudetaks ning tunnistataks lähtuvalt linnustikuuringust olulise negatiivse mõju tekkimist Natura alale. Audru vald ning arendaja ei olnud valmis KSH aruannet muutma; tekkinud vaidlus jõudis lahendamiseks Pärnu maavanema juurde.

Õigusabi

KÕK nõustas EOÜ-t detailplaneeringu ja Audru valla üldplaneeringu menetlustes ning maavanema järelvalvemenetluses, mh analüüsides KSH aruande ning KSH menetluse vastavust õigusaktidele, iseäranis loodusdirektiivile. KÕKi jaoks oli juhtum heaks näiteks Natura hindamisega tekkida võivatest probleemidest KSH menetluses.

Tulemus

Pärnu maavanema järelevalvemenetluse tulemusena oli Audru vald võimalike kumulatiivsete mõjude vähendamiseks valmis peatama teised ümbruskonna arendused, mis võinuks kõnealust Natura ala mõjutada. AS FjordFresh nõustus omaltpoolt  finantseerima tulevase Audru poldri hoiuala kaitsekorralduskavaga kooskõlas olevaid tegevusi. Nendel tingimustel leidis EOÜ, et kumulatiivsete mõjude vähenemisega saab vältida kalakasvatuse olulisi negatiivseid mõjusid Natura alale.

23. aprillil 2009. a. sõlmisid EOÜ, AS FjordFresh Holding ja Audru vald kompromisslepingu, milles EOÜ nõustus Audru valla ja AS Fjordfresh Holding kohustuste täitmise korral võtma oma vastuväited KSH aruandele tagasi.

Audru vallavolikogu kehtestas 13. mail 2010.a. Audru valla üldplaneeringu ning algatas samal päeval osaüldplaneeringu koostamise, mis peaks hõlmama ka Audru poldri hoiuala ümbruskonda ja mille käigus tuleks läbi viia ka korrektne Natura hindamine, sealhulgas linnustiku-uuringud.

24. septembril 2010. a kuulutas Pärnu maakohus aga välja AS FjordFresh Holding pankroti (tsiviilasi nr 2-10-38715), kuna investorid loobusid edasistest investeeringutest, sh ettevõtte juhtide suhtes algatatud kriminaalmenetluse tõttu.

Materjalid

KSH aruande 2008.a. septembris avalikul väljapanekul olnud versioon (4,2 MB)

KSH aruande täiendatud versioon (13 MB)

KÕKi koostatud analüüs asjas läbi viidud Natura hindamise osas

Audru kalakasvanduse juhtumianalüüs

Juhtumi kronoloogia (2010. a juuni seisuga)


Viimati uuendatud: 13.02.12