Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Tatramäe II karjäär

Juhtumi kirjeldus

AS Kiirkandur on Padise valda Audevälja külla rajanud mitmeid karjääre kruusa kaevandamiseks (Tatramäe ja Audevälja karjäärid) – seal on kohalike elanike hinnangute kohaselt ca 2 km2 ulatuses tegutsevaid karjääre ligi 24 hektaril, ent neid kavandatakse ikka juurde.

Lisaks on Audevälja külla Mõnumäele planeeritud rajada veel üks üle 5 ha suurune tehisveekogu, milleks on 2012. a kehtestatud detailplaneering. Veekogu rajamine toimuks vee erikasutusloa ja ehitusloa alusel, ent väljutada tuleb ka maavara, mistõttu sisuliselt on tegemist järjekordse uue karjääri rajamisega.

Audevälja piirkonna elanikke teeb murelikuks nende kodukandi loodusliku seisundi säilimine, kuna karjääride rajamiseks on metsa maha raiutud ning seda tuleks ka uute kavandatavate karjääride rajamiseks teha. Lisaks on karjäärid, kus maavara kaevandamine on lõppenud, korrastatud veekogudeks, ent uute veekogude lisandumisel tekib üha enam küsimus nende mõttekusest. Lisaks on mitmed veekogud nende väiksuse ja vajaliku hoolduse puudumise tõttu kinni kasvanud, mistõttu need ei ilmesta maastikupilti ning on kasutuskõlbmatud.


KÕK on nõustanud MTÜ-d Audevälja Arenduskeskus Audevälja karjääride rajamist puudutavates menetlustes aastatel 2008-2010 ning aastatel 2012-2013 Tatramäe II karjääri rajamise menetluses.

Juhtumi olulisus

Ühte piirkonda paljude väikeste karjääride rajamisel võib tekkida olukord, kus karjääride rajamise kogumõju ei hinnata. Keskkonnamõju hindamine on kruusakarjääride puhul kohustuslik alates 25 ha suurusest mäeeraldisest, ent Audevälja küla piirkonda rajatud karjäärid jäävad alla selle piiri.

Ehkki Tatramäe II karjääri kaevandamisloa menetluses algatas Keskkonnaamet keskkonnamõju hindamise, ei ole see täielikult lahendanud kumulatiivse mõju hindamise probleemi. Arendaja jaoks ei ole selge, miks just tema peaks arvestama juba olemasolevate karjääride mõjuga, ning sellest tulenevalt leevendavaid meetmeid planeerima. Arendaja kavandatud meetmed on suunatud peaasjalikult just arendaja karjäärist tulenevate otseste mõjude leevendamisele, samuti ei ole koosmõju muude piirkonnas toimuvate tegevustega hinnatud täielikult ega piisavalt.

Otsustaja jaoks võib olla seetõttu keeruline määrata kaevandamisloas tingimusi, mis ei ole suunatud ainult konkreetse karjääri mõju leevendamiseks (nt vallid müra kaitseks), vaid mis oleksid vajalikud külaelanike heaolu kaitmiseks laiemas plaanis (nt metsatuka säilitamine karjääri alal, et külaelanikel oleks võimalik kusagil marjul ja jalutamas käia).

Tulemus/hetkeseis

2014. a aprillikuu seisuga käis jätkuvalt menetlus Tatramäe II karjääris kruusa kaevandamiseks loa andmiseks AS-le Kiirkandur.

Keskkonnaamet väljastas kaevandamisloa 09.06.2014.

Materjalid

Juhtumianalüüs