Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Salmistu küla elamuarendus

Juhtumi kirjeldus

Kuusalu valda Salmistu külla ja selle lähipiirkonda on mitmete aastate jooksul planeeritud mitmeid elamukrunte maatulundusmaa (metsamaa) arvelt. Salmistu küla piirneb ja on osaliselt hõlmatud rohevõrgustiku alaga, kuhu on mõned elamualad ka juba planeeritud.

KÕK nõustas Salmistu küla elanikke 2009. aastal ühe detailplaneeringu KSH menetluses, kus üldplaneeringu järgi säilitamisele kuuluvale kaht tiheasustusala eraldavale metsaalale planeeriti elamualasid. 2012. a nõustas KÕK Salmistu küla elanikke järgmistes elamualade planeerimise menetlustes osalemiseks juba detailplaneeringute kavandamise etapis (enne planeeringute algatamist, või varasemalt juba algatatud detailplaneeringute taasalgatamist).Juhtumi olulisus

Aastate jooksul on piirkonnas paralleelselt toimunud mitmed detailplaneeringute menetlused elamualade planeerimiseks metsamaa arvelt, kusjuures omavalitsus on planeeringute lähteülesandeid järjepidevalt pikendanud. Selle tulemusena on pidevalt pooleli või alustatud rohkelt uusi planeerimismenetlusi, milles osalemine on koormav nii kohalike elanike kui kohaliku omavalitsuse jaoks.

Üldplaneeringu järgi paiknevad nimetatud alad osaliselt „valgetel aladel“, millel üldplaneeringu seletuskirja järgi maakasutuse sihtotstarve ei muutu, ent ka selle muutmist tulevikus ei piirata. Seega ei ole sellistele aladele elamualade planeerimine üldplaneeringuga kooskõlas.

KÕK leiab, et sellises massiivses elamualade planeerimise olukorras oleks õigem elamualade vajalikkuse ja sobivate asukohtade küsimus lahendada kas üldplaneeringu tasandil selle muutmise läbi või Salmistu küla elamualade osaüldplaneeringu tasandil.

Hetkeseis

2013. a aprillikuu seisuga on detailplaneeringute menetlused pooleli.

Materjalid

Juhtumianalüüs