Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Noarootsi mingifarm

Juhtumi kirjeldus

Nuckö Farm OÜ soovib rajada Läänemaale Noarootsi valda Suur-Nõmmküla külasse ameerika naaritsa ehk mingi farmi. Selleks esitas ettevõte 2011. a juulis Keskkonnaametile mingi tehistingimustes pidamise loa (tegevusloa) taotluse. Ehkki plaanitava farmi ümbruskonnas asuvad mitmed ökoloogiliselt tundlikud alad, sh Natura 2000 võrgustiku alad (lähim 2,4 km kaugusel), kavandatava tegevuse osas keskkonnamõju hindamist läbi ei viidud. Nimelt on Keskkonnaamet seisukohal, et kavandatav farm ei avalda eeldatavalt olulist negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale. Keskkonnaamet otsustas 2012. a augustis välja anda mingifarmi rajamise loa.  

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmed on mures plaanitava mingifarmi rajamise tagajärgede pärast, kuna mingifarmi turvalisuse nõuded ei välista isendite pääsemist keskkonda. Farm plaanitakse rajada linnukaitsealade lähedusse, mis võib seada ohtu maas pesitsevad linnud. Teiseks on mingi näol tegemist võõrliigiga, kes kujutab ohtu euroopa naaritsa populatsiooni püsimajäämisele. Euroopa naarits kuulub Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) punasesse nimestikku, olles äärmiselt ohustatud liik maailma ainukese eduka taasasustamiskatsega.

EKO esitas loa eelnõule 2012. a juulis oma seisukohad, ent neid ei arvestatud. Seetõttu leidsid EKO liikmed, et mingifarmi rajamiseks antud luba on õigusvastane, ning vaidlustasid selle KÕKi abiga, esitades 2012. a septembri alguses kaebuse Tallinna halduskohtusse.

Juhtumi olulisus

Tegemist on olulise juhtumiga nii Natura hindamise kvaliteedi kui ka mingi kui võõrliigi pidamise lubamise praktika seisukohalt.

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast (alates lahendist kohtuasjas C-127/02) on kavandatav tegevus lubatud üksnes juhul, kui oluliste mõjude esinemine Natura aladele on välistatud. Mõjude hindamise Natura aladele võib ära jätta üksnes siis, kui mõju puudumise osas ei esine mingisugust kahtlust. Seda seisukohta kinnitas ka Riigikohus 2012. a asjas 3-3-1-56-12 tehtud lahendis.

Antud juhtumi puhul ei ole eksperthinnangu kohaselt välistatud ameerika naaritsa isendite loodusesse sattumine, mistõttu peetakse oluliste mõjude avaldumist ebatõenäoliseks. Seega esineb kahtlus oluliste mõjude avaldumise osas. Samas näeb keskkonnaministri määrus mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise loa andmise korra kohta ette loa andmisest keeldumise, kui farmi töökord või ehitised ei välista loomade sattumist keskkonda. Seega läheb antud olukorras mingifarmi rajamise lubamine vastuollu nii Euroopa Kohtu praktikaga kui ka keskkonnaministri määruses sätestatuga.

KÕK nõustas ja esindas EKO liikmeid loa eelnõule seisukohtade esitamisel 2012. a juulis. Alates 2012. a septembrist nõustab ja esindab KÕK neid kohtus, kus vaidlustati Nuckö Farm OÜ-le väljastatud luba mingi tehistingimustes pidamiseks.

Hetkeseis

2012. a septembris vaidlustasid EKO liikmed KÕKi esindamisel loa ning taotlesid esialgse õiguskaitse kohaldamist, millega keelataks igasugused järgnevad sammud mingifarmi rajamiseks enne kohtuotsuse jõustumist, kuna ettevõttel oli õigus farm rajada juba kohtumenetluse kestel, ent selle tulemusena võivad kaasneda pöördumatud tagajärjed looduskeskkonnale.

2012. a septembris rahuldas Tallinna Halduskohus esialgse õiguskaitse taotluse, ent Nuckö Farm OÜ vaidlustas selle otsuse Tallinna Ringkonnakohtus.

2012. a oktoobris otsustas ringkonnakohus esialgse õiguskaitse kohaldamist piirata ning nägi ette, et minke ei tohi enne kohtuotsuse jõustumist farmi paigutada, ent lubatud on muude lubade väljastamine (nt ehitus- ja kasutusluba või minkide sissetoomisega seotud load).

2013. a oktoobrikuu seisuga on kohtumenetlus pooleli (kohtuasja number on 3-12-1861). Kohtuistung on määratud 2014. a aprillikuusse.


Viimati täiendatud: 17.10.13