Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Esivere karjäär

Juhtumi kirjeldus

AS Nordkalk soovis kaevandada dolokivi Läänemaal Hanila vallas asuvas Esivere karjääris. Tegemist on juba teise karjääriga selles piirkonnas. Seni oli AS Nordkalk kaevandanud dolokivi Kurevere karjäärist (mida soovib samuti laiendada), ent kuna Kurevere karjääri varud olid ammendumas, hakati otsima kaevandamiseks uusi võimalusi.

Hulk Hanila vallas püsivalt või perioodiliselt elavaid kodanikke, kes on koondunud seltsingusse nimega Hanila Selts, tõstatasid plaanitava Esivere I karjääri osas probleemküsimusi. Hanila Selts heitis AS-le Nordkalk ette, et kaevandamine toob senise kogemuse kohaselt kaasa müra ja tolmu, lõhkamistest satuvad suured kivid kaevanduse naabruses asuvatele põldudele. Ka ei olnud nende jaoks selge karjääri mõju põhjaveele ning kardeti kaevude kuivaksjäämist. Kaevandamise mõjude hindamiseks viidi küll läbi keskkonnamõju hindamine (KMH), ent selle tulemusena ei kehtestatud piisavalt leevendavaid meetmeid.

Tegemist on olulise juhtumiga nii keskkonnamõju hindamise kvaliteedi seisukohalt kui kaevandamislubade väljaandmise menetluse ülesehituse seisukohalt – kaevandamiseks peab arendaja taotlema vähemalt nelja erinevat luba, millest kõigi menetlustes tuleks üldsuse esindajatel vastuväidete esitamiseks osaleda.

KÕK nõustas ja esindas Hanila Seltsi aastatel 2008-2011 loataotlustele ja KMH aruandele seisukohtade esitamisel ning kaevandamisloa vaidlustamisel kohtus.

Alates 2012. a novembrist nõustab KÕK Hanila Seltsi Esivere II karjääri KMH menetluses. Tegemist on uue karjääriga Esivere I karjääri kirdenurgas, juba kolmanda karjääriga selles piirkonnas. Kohalikud elanikud on mures enda elukeskkonna pärast tegutsevate karjääride koosmõju tõttu.

AS Nordkalk Kurevere karjäärist 2009.a aprillis naaberpõllule lennanud kivid  (pilt: Hanila Selts)

Vaidluse käik

Keskkonnaministeerium otsustas 2009. a. mais väljastada AS-le Nordkalk Esivere karjääris kaevandamisloa. Lisaks sai AS Nordkalk 2010. a. jaanuaris vee erikasutusloa ning 2010. a. märtsis välisõhu saasteloa ja tegeleb täna aktiivselt kaevandamistegevusega.

Hanila Selts vaidlustas KÕKi abiga kaevandamisloa 2009. a. juunis koos keskkonnamõju hindamise tulemustega kohtus.

2011. veebruaris sõlmisid Hanila Selts, Keskkonnaministeerium ja AS Nordkalk kolmepoolse kompromissleppe kohtuvaidluse lõpetamiseks. Leppes sätestati AS-le Nordkalk lisakohustused müra mõõtmiseks (sh statsionaarse müramõõtja paigaldamise kohustus) ning täiendavad sanktsioonid müranormide ületamise puhuks. Tingimused on kinnitatud Tallinna halduskohtu 21.02.12 määrusega.

2012. a novembrikuu seisuga on käimas uus menetlus Esivere II karjääris kaevandamiseks uue arendaja poolt, milles KÕK osutab Hanila Seltsile taas tasuta õigusabi. Hanila Selts esitas KÕKi nõustamisel KMH aruande osas seisukohti, mis keskendusid peaasjalikud oluliste mõjude hindamise puudumisele või nende puudustele ning tegutsevate karjääridega koosmõju hindamise puudustele.

Materjalid

KMH aruanne (ZIP-fail, 452,8 MB)

Esivere I karjääri kaevandamisluba

Välisõhu saasteluba

KMH aruande ekspertiis (Kaja Peterson)

Esivere dolokivikarjääri juhtumianalüüs (juuni 2010)

Tallinna halduskohtu 21.02.12 määrus  kohtumenetluse lõpetamiseks


Esivere II dolokivikarjääri juhtumianalüüs (märts 2013)


Viimati täiendatud: 17.10.13