Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Estonia laut

Juhtumi kirjeldus

OÜ Estonia soovib rekonstrueerida Türi vallas asuva veisefarmi ning rajada uued ehitised. Plaanide kohaselt laiendataks tegevust Taikse külas – senise 568 looma mahutava kompleksi asemele kavandatakse hooneid 1200 lehmale ja 200 noorloomale. Uute ehitiste kavandamise üheks põhjenduseks on asjaolu, et olemasolev kompleks ei vasta keskkonnanõuetele. Lisaks tegevuse keskkonnanõuetele vastavusse viimisele soovib arendaja aga ka tegevust laiendada.

Vaade Taikse olemasolevatele lautadele. Foto: Elle OÜ


Lähimad elamud asuvad farmist mõnesaja meetri kaugusel (lähim elamu lähemal kui 100 m) ning 300-500 m kaugusele jääb suurem elamupiirkond. Samuti on tegu alaga, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata. Taikse küla elanikud leiavad, et nii suure farmikompleksi ehitamine elamupiirkonna lähedale ei ole õigustatud. Nende peamiseks mureks on farmi tegevusega kaasnev lõhnahäiring ja mõjud põhjavee kvaliteedile.

Projekteerimistingimuste menetlemisel otsustati läbi viia KMH menetlus. Kohalikud elanikud esitasid valminud KMH aruandele nii iseseisvalt kui alates 2012. a maikuust ka KÕKi abiga seisukohti. Seisukohtades juhtisid kohalikud nii arendaja kui mõjude hindamise järelevalvaja (Keskkonnaameti) tähelepanu aruande sisulistele puudustele – mõjude hinnangu ja leevendusmeetmete ebapiisavusele.

Juhtumi olulisus

Antud juhtumi puhul on projekteerimistingimuste menetluses algatatud keskkonnamõju hindamisel kaks eesmärki – lisaks ehitusega ja valminud ehitisega kaasnevatele mõjudele hinnatakse selles etapis ka juba mõjusid, mis kaasnevad lauda tegevusega. Mõjude hindamine on seega aluseks ka hilisemale keskkonnakompleksloale, millega määratakse kindlaks täpsemad lauda käitamise tingimused.

Seetõttu on kohalikel elanikel ühelt poolt võimalus küll juba varakult saada informatsiooni ning avaldada arvamust ka lauda tegevuse osas. Teisalt on osalemine otsusetegemises keerulisem, kuna lauda tegevusega kaasnevaid mõjusid ei ole praeguses faasis täiel määral võimalik hinnata ning seetõttu tuleb aktiivselt osaleda ka hilisemas keskkonnakompleksloa menetluses.

Hetkeseis

Keskkonnaamet on nõudnud ekspertidelt kahel korral KMH aruande täiendamist, viidates seejuures vajadusele arvestada kohalike elanike seisukohtadega. Teistkordse aruande täiendamise järel korraldati ka KMH aruande täiendav avalikustamine (materjalide avalik väljapanek ning avalik arutelu). Hetkel on KMH aruanne ekspertide poolt veelkord täiendatud ning Keskkonnaametile esitatud, ent viimane pole seda veel heaks kiitnud.

Materjalid

Juhtumianalüüs