Detailplaneering

<Sisukord
Planeeringu etapid>

Mis on detailplaneering?

Detailplaneeringuga (DP) määratakse kindlaks, kuidas võib üht või mitut krunti täpsemalt kasutada, sh kas ja millistel tingimustel on krundile lubatud ehitisi püstitada. See on kohaliku omavalitsuse kehtestatud dokument, mis koosneb kaardist ja seletuskirjast.

DP-s määratud tingimuste alusel antakse välja ehituslube hoonete ja rajatiste püstitamiseks. DP peab üldjuhul lähtuma valla või linna üldplaneeringust, ent võib erandjuhul sisaldada ka selle muutmise ettepanekut.

Kuidas detailplaneeringut koostatakse?

Detailplaneeringu koostamiseks viib kohalik omavalitsus läbi menetluse, mis võib teatud juhtudel hõlmata ka keskkonnamõju hindamist.

Menetlusetappe vt allolevalt skeemilt.

NB! Skeemil saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida sina saad selles etapis ette võtta.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud detailplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!

.

NB! Praktikas võidakse planeeringu väljapanek ja arutelu korraldada samal ajal nagu KSH aruande väljapanek ja arutelu (sellist lähenemist pooldab Keskkonnaamet, kes valvab KSH menetluse nõuetekohasuse üle).

Teatud juhtudel on detailplaneeringu menetlus lihtsustatud ning sel juhul avalikustamist ei toimu, vaid küsitakse üksnes planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalikke nõusolekuid. Sel viisil saab menetluse läbi viia üksnes:

1)      olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks;

2)      olemasoleva hoonestuse vahele jääva ühe tühja krundi planeerimiseks, kui kavandatava ehitise põhifunktsioon on korterelau või büroohoone, ning selle ehitise maht ei muuda piirkonna hoonestuslaadi ega ole vastuolus piirkonna planeerimispõhimõtetega.

Lihtsustatud korras ei ole lubatud detailplaneeringut koostada riikliku kaitse (nt looduskaitse või muinsuskaitse) all oleval maa-alal või miljööväärtuslikul hoonestusalal – seal kehtivad alati eeltoodud menetlusetapid.

Kuidas saan teada, milline etapp parasjagu käimas on?

Selle kohta, millises etapis  DP menetlus on, saab infot:

<Sisukord
Planeeringu etapid>