Keskkonnamõjude hindamine

<SisukordKMH etapid>

Mis on keskkonnamõjude hindamine?


Keskkonnamõju hindamine (KMH) annab teavet selle kohta, millised mõjud kaasnevad keskkonnale arendaja kavandatava tegevusega. See viiakse läbi keskkonnaloa andmise menetluses, ning on mõeldud aitama loa andjat otsustamisel, kas tegevust lubada või mitte. Lubade kohta loe lähemalt siit.

KMH seisneb eksperdi poolt info kogumises kavandatava tegevuspaiga keskkonnaseisundi kohta ja hindamises,  kuidas kavandatav tegevus võib paigale mõjuda (nt kui palju tekib müra, õhusaastet, kas pinna- või põhjavesi oleks ohustatud, kui palju häiriks tegevus ümberkaudseid elanikke või kaitsealadel elutsevaid loomi).

KMH eesmärk on vältida või vähendada võimalikku kahju keskkonnale. Kogutud info ning analüüside põhjal tehakse otsus tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta. 

KMH algatamine otsustatakse pärast seda, kui arendaja on esitanud tegevusloa saamiseks taotluse (erandjuhtudel saab KMH läbi viia ka ehitusprojekti koostamise käigus). Mõjude hindamise menetluses on mitu osapoolt: 

Kuna üldiselt katab keskkonnamõju hindamisega seotud kulud arendaja, võib see kahtluse alla panna KMH objektiivsuse. KMH objektiivsus ja kvaliteet tagatakse järgmiste nõuete kaudu:

Kuidas KMH menetlus loamenetlusega seotud on, vt skeemilt.

NB! Skeemil saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida sina saad selles etapis ette võtta. 

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KMH menetluse kohta leiad selgitused siit!

.


Kui Sul tekib keskkonnamõjude hindamise menetluses osalemisel täiendavaid küsimusi, võid nendega pöörduda Keskkonnaõiguse Keskuse poole: e-post: k6k@k6k.ee, tel: 742 4524

<SisukordKMH etapid>