Keskkonnaloa andmine

<Eelmine etapp
Loa avaleht>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab keskkonnaloa andmine?

Keskkonnaloa andmisega kinnitab loa andja, et kavatsetav tegevus ei kahjusta olulisel määral keskkonda ega ohusta inimeste elu või tervist ning puuduvad loa andmisest keeldumise alused.  Keskkonnaloa alusel saab arendaja hakata tegevust ellu viima (nt rajama ja kasutama tehast, suurlauta vmt), ent seda üksnes loas määratud tingimustel.

Ehitamiseks on arendajal vaja taotleda ka ehitusluba, mille annab välja kohalik omavalitsus. Ehitusloa andmisesse omavalitsus laiemat avalikkust kaasama ei pea, kuid võib seda olulistel juhtudel teha.

Loa andmisest keeldumise alused on erinevates valdkondades erinevad ning need on üles loetletud vastavates eriseadustes: välisõhu kaitse seaduses, veeseaduses, tööstusheite seaduses, maapõueseaduses, jäätmeseaduses ja kiirgusseaduses

Tegevust võidakse lubada ka siis, kui tegevus võib olla keskkonna või inimtervise jaoks kahjulik. Siinkohal on määravaks see, kui oluline on tekkiv kahju ning kas seda kahju on võimalik mingil viisil leevendada (sellisel juhul määratakse loas täiendavad keskkonnanõuded).

Mida selles etapis ette võtta?

  1. Loa andmise järel on loamenetlus lõppenud ning selle osas enam seisukohti esitada ei saa. Sul on võimalik tutvuda loa sisu ja selle andmise põhjendustega.
  2. Kui leiad, et väljastatud luba rikub Sinu õigusi, võid esitada 1 kuu jooksul alates hetkest, mil said loa andmisest teada või pidid sellest teada saama kaebuse halduskohtule või vaide kohalikule omavalitsusele. Nt juhul, kui keskkonnaloa kohta on avaldatud teade Ametlikes Teadaannetes ning ajalehes, eeldatakse, et pidid loa andmisest teada saama teate avaldamisel.
  3. Kui otsustad loa vaidlustada, soovitame sul võimalusel esmalt pöörduda juristi poole, kes saab Sul aidata nii argumente täpsustada kui vaiet või kaebust vormistada.

Kust saan infot?

<Eelmine etappLoa avaleht>