KMH aruande koostamine ja avalikustamine

<Eelmine etapp
Järgmine etapp> 
<Tagasi algusesseMis on KMH aruanne?

KMH aruanne on eksperdi koostatud dokument, mis kirjeldab kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete lahenduste mõjusid keskkonnale. KMH aruande aluseks on heakskiidetud KMH programm. KMH aruandes peavad kavandatav tegevus, selle reaalsed alternatiivsed lahendused ning nende keskkonnamõju olema igakülgselt kirjeldatud ja analüüsitud. Täiendavalt tuleb KMH aruandes esitada keskkonnamõju vältimise ja leevendavate meetmete kirjeldus.

Vaata ka NÄIDET: tüüpiline KMH aruanne

Keskkonnamõjud võivad avalduda mitmel viisil: vee, pinnase või õhu saastamisena, jäätmetekkena, mürana, vibratsioonina, valgusena, soojusena, kiirgusena ja lõhnana. KMH aruandes tuleb analüüsida lahenduste otseseid ja kaudseid mõjusid näiteks inimese tervisele, heaolule ja varale, taimedele, loomadele, pinnasele, maastikule, maavarale, vee ja õhu kvaliteedile ning kaitstavatele loodusobjektidele (täpseid nõudeid KMH aruande sisule vt KeHJS § 20 lg 1 p 6). Mõjusid tuleb hinnata nii põhjalikult, et tulemused annaksid otsustajale tegevusloa andmise otsustamiseks piisavalt informatsiooni.

Kuidas avalikkus saab KMH aruande koostamises osaleda?

KMH aruande valmimise järel korraldatakse KMH aruande avalik väljapanek, mis kestab minimaalselt 14 päeva. Selle jooksul saab KMH aruande ja selle materjalidega tutvuda ja KMH aruande kohta küsimusi, ettepanekuid ja vastuväited esitada.

Avaliku väljapaneku järel korraldab arendaja KMH aruande avaliku arutelu, mille käigus tutvustatakse ja põhjendatakse erinevate lahendustega kaasnevate keskkonnamõjude hindamise tulemusi ning avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohti. Arutelul saab ühtlasi küsida täiendavaid selgitusi ning esitada seisukohti.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Avalik väljapanek:

Avalik arutelu:

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kust saan infot?

Otsustaja avaldab teate KMH aruande valmimise ja avalikustamise kohta:

Ühtlasi peab otsustaja KMH aruande oma veebilehel avalikustama.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KMH menetluse kohta leiad selgitused siit!

<Eelmine etappJärgmine etapp>