Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 62.8. Trahvi laekumine

  1. Kui rahatrahvi määranud kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus, kantakse käesoleva seaduse §-s 62.6 sätestatud väärteo eest määratud rahatrahv otsuse teinud kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 
  2. [RT I, 04.03.2015, 1 - jõust. 14.03.2015]

Säte näeb ette, et väärteotrahvid, mis on määratud valla- või linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja poolt, laekuvad vastava valla- või linnavalitsuse eelarvesse. Sarnaselt näevad trahvi laekumise ette ka LKS § 76 ja KOKS § 66.5, hoiatustrahvi puhul VTMS § 212.1.