Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 62.7. Menetlus

  1. Käesoleva seaduse §-s 62.6 sätestatud väärteo kohtuvälised menetlejad on Keskkonnainspektsioon ja valla- või linnavalitsus.
  2. [RT I, 04.03.2015, 1 - jõust. 14.03.2015]

Kallasraja ebaseaduslikku sulgemist või tõkestamist uurivad ja karistuse määravad väärteomenetluses Keskkonnainspektsioon või kohaliku omavalitsuse üksus, kes tegutsevad selleks määratud ametnike kaudu (VTMS § 10).