Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 62.6. Kallasraja ebaseaduslik sulgemine ja tõkestamine

  1. (1) Kallasraja ebaseadusliku sulgemise või tõkestamise eest – 
  2. karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. 
  3. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – 
  4. karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot. 
  5. [RT I, 04.03.2015, 1 - jõust. 14.03.2015]

1. KeÜS § 62.6 sätestab õiguslikud tagajärjed KeÜS § 38 lõigete 4–6 ja 8 ning § 39 rikkumise eest. Tegemist on väärteona käsitatava süüteokoosseisuga. Antud väärteokoosseis on tihedalt seotud KeÜS §-ga 38, mis määratleb kallasraja mõiste ning sätestab, kuidas seda kasutatakse ja millised kohustused on maaomanikul seoses kallasrajaga. Selle kohta vaata täpsemalt KeÜS § 38 kommentaari. Seadus sätestab nii kallasraja tõkestamise kui ka sulgemise juhtumid ja korra (vt KeÜS § 38 lg 5 ja § 39 kommentaari).

2. Tegu, mille eest KeÜS § 62.6 järgi karistatakse, hõlmab endas kallasraja seadusele mittevastavat sulgemist või tõkestamist. Väärteona on karistatav nii kallasraja sulgemine kui ka seadusele mittevastav (nt ilma nõutava kirjaliku nõusolekuta) kallasraja tõkestamine. Kallasraja ebaseadusliku sulgemisena on käsitatav eelkõige juhtum, mil kallasrada on suletud põhjusel, mis seaduse järgi kallasraja sulgemist ei võimalda (nt üldplaneeringus ei ole kallasraja sulgemist ette nähtud). Kallasraja sulgemist ei saa sellisel juhtumil legitimeerida ka möödapääsu võimaldamisega, kuna kallasraja sulgemise alus seaduses puudub. 

3. KeÜS § 62.6 väärteokoosseis on välja kasvanud LKS §-st 74, mis sätestab vastutuse ranna ja kalda kaitse nõuete rikkumise eest. Tuleb möönda, et kallasraja sulgemise ja tõkestamise nõuded on käsitatavad ka ranna ja kalda kaitse nõuetena. Seetõttu võib tekkida küsimus, kumba normi – kas KeÜS § 62.6 või LKS § 74 – tuleks seoses kallasraja sulgemise või tõkestamisega kohaldada. Kallasraja sulgemist ja tõkestamist puudutavad normid asuvad käesoleval hetkel KeÜS-s ning LKS neid küsimusi enam ei reguleeri. Samuti on KeÜS § 62.6 sõnastus võrreldes LKS § 74 sõnastusega oluliselt täpsem ja kitsam ning hõlmab vaid teod, mis on käsitatavad kallasraja sulgemise või tõkestamisena. Seega kohaldub KeÜS § 62.6. KeÜS § 62.6 rakendamise poolt räägib ka karistusõiguses kohaldatav õiguse üldpõhimõte lex specialis degorat legi generali, mille kohaselt üld- ja erinormi konkurentsi korral tuleb kohaldada erinormi. 

4. Kallasraja ebaseadusliku sulgemise või tõkestamise eest on karistuseks ette nähtud rahatrahv. Kuna rahatrahvi trahviühik on 4 eurot (KarS § 47 lg 1), siis maksimaalne füüsilisele isikule määratav rahatrahv on 1200 eurot. Näiteks eelnimetatud LKS § 74 võimaldab rahatrahvi kõrval ka aresti kohaldamist. Ilmselgelt ei ole aga kallasraja ebaseaduslik sulgemine või tõkestamine sedavõrd ühiskonnaohtlikud tegevused, et nende tegude eest peaks võtma teo toimepanijalt vabaduse.