Maakonnaplaneering

<Sisukord
Planeeringu etapid>


Mis on maakonnaplaneering?

Maakonnaplaneering (MP) paneb paika maakonna ruumilised suundumused ja põhimõtted, selle planeeringu ülesandeks on  tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huve. MP-ga võidakse kindlaks määrata ka joonehitiste (nt elektritrassid, kõrgepingeliinid, raudteed, riigimaanteed) ning olulise ruumilise mõjuga objektide (nt prügilad, naftaterminalid) asukohad.

Maakonnaplaneering peab ühelt poolt lähtuma kehtivast üleriigilisest planeeringust ning selles määratud ruumilise arengu põhimõtetest ja üldistest arengusuundadest. Teisalt on see aga aluseks maakonna linnade ja valdade üldplaneeringutele, millega määratakse juba konkreetsemalt erinevate maa-alade kasutusvõimalused.

Mis on maakonnaplaneeringu teemaplaneering?

Maakonnaplaneeringu teemaplaneering koostatakse kas ühe või mitme maakonna kohta, lähtuvalt ühest teemavaldkonnast. See täpsustab või täiendab üldist maakonnaplaneeringut.  Teemaplaneeringuid  koostatakse näiteks asutuste, kõrgepingeliinide, maanteetrasside, tuuleparkide jms planeerimiseks. Teemaplaneeringu koostamises saab osaleda samamoodi nagu tavapärase maakonnaplaneeringu puhul.

Mis on maakonnaplaneeringu osaplaneering?

Maakonnaplaneeringu osaplaneering võidakse koostada ühe või mitme maakonna osade kohta, tegemist on maakonnaplaneeringu alaliigiga.

Kuidas maakonnaplaneeringut koostatakse?

Maakonnaplaneeringu koostamiseks viib Rahandusministeerium läbi menetluse, mis hõlmab ka keskkonnamõju hindamist.

Menetlusetappe vt allolevalt skeemilt.

NB! Skeemil saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida sina saad selles etapis ette võtta.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!

.

NB! Ka eskiislahenduse koostamine ja avalikustamine on tegelikult osa planeeringu koostamise etapist, skeemil on need eraldi välja toodud, et rõhutada nendes osalemise võimalikkust.

Kuidas saan teada, milline etapp parasjagu käimas on?

Selle kohta, millises etapis maakonnaplaneeringu menetlus on, saab infot näiteks järgmistest kanalitest:

  • Kõige lihtsam on küsida infot otse rahandusministeeriumi planeerimisega tegelevalt ametnikult;
  • Kui soovid ise infot otsida:
    • Planeeringu dokumente saab vaadata Ruumilise planeerimise infosüsteemist;
    • Planeerimismenetlusega seotud dokumente saab otsida ka Ruumilise planeerimise infosüsteemist;
    • Ruumilise planeerimise portaal pakub teavet, mis aitab paremini mõista ruumilise planeerimise olemust ning aru saada planeerimisseadusest ja selle kasutusvõimalustest. Koos on seadus, rakendusdokumendid, juhendid ja muud selgitavad materjalid. Lisaks sellele on portaalis vastused korduma kippuvatele küsimustele, teave koolituste kohta ja muud vajalikku. Portaali lisanduvad uudised saab tellida e-postile.
    • Portaalist www.ametlikudteadaanded.ee saab otsida ametlikke teateid planeeringute keskkonnamõjude hindamise algatamise ja menetlusetappide kohta.  Lehel registreerudes saad ka teateid enda e-posti aadressile tellida.

<Sisukord
Planeeringu etapid>