Maakonnaplaneeringu kehtestamine

<Eelmine etapp
MP avaleht>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab MP kehtestamine?

MP kehtestamisega kinnitab riigihalduse minister planeeringus toodud põhimõtted ning planeeringuga määratavate objektide asukohad  ning planeering (planeeringulahendus) jõustub. Uue planeeringu kehtestamisega kaotab kehtivuse varasem MP ning kehtestamisest alates muutub MP kohalike omavalitsuse planeeringute (eelkõige üldplaneeringute, nende puudumisel ka detailplaneeringute) jaoks kohustuslikuks – seda tuleb arvesse võtta nii nende ülevaatamisel kui uute planeeringute koostamisel.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kehtestamise järel on planeeringumenetlus lõppenud ning selle osas enam seisukohti esitada ei saa.

Kui leiad, et planeering rikub Sinu õigusi või on muul põhjusel õigusvastane, võid esitada 1 kuu jooksul alates hetkest, mil said kehtestamisest teada või pidid sellest teada saama kaebuse  halduskohtule või vaide Rahandusministeeriumile. Nt juhul, kui planeeringu kehtestamise kohta on avaldatud teade selleks sobilikus ajalehes ja Rahandusministeeriumi veebilehel, eeldatakse, et pidid kehtestamisest teada saama teate avaldamisel.

Kui otsustad planeeringu vaidlustada, soovitame sul võimalusel esmalt pöörduda juristi poole, kes aitab nii argumente täpsustada kui ka vaiet või kaebust vormistada.

Kust saan infot?

  • Teade MP kehtestamise kohta ilmub Rahandusministeeriumi veebilehel ühe kuu jooksul pärast kehtestamise otsust. Võimalusel tasub jälgida ka ametlikke teateid meedias. Teates peab Rahandusministeerium andma lühiinfot planeeringu sisu kohta (sh maakonna ruumilise arengu eesmärkide ja planeeringuga kaasnevate mõjude kohta).
  • Kehtestatud MP-ga saad tutvuda Rahandusministeeriumis, maavalitsus.ee veebilehel ning ruumilise planeeringu infosüsteemis.
  • NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise erisuste kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappMP avaleht>