Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 47. Avalikkuse teavitamine keskkonnaloa andmise menetlusest avatud menetluse korral

 1. (1) Kui taotlus vastab õigusaktidega sätestatud nõuetele, avaldab keskkonnaloa andja avatud menetluse korral keskkonnaloa taotluse esitamise kohta viivitamata teate, milles märgitakse:
 2. 1) millist käesoleva seaduse § 41 lõikes 1 nimetatud tegevust kavandatakse;
 3. 2) loa taotleja nimi;
 4. 3) andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
 5. 4) andmed keskkonnaloa kavandatud kehtivusaja kohta;
 6. 5) viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav;
 7. 6) igaühe õigus osaleda avatud menetluses;
 8. 7) avatud menetluses antava õigusakti eelnõu ning taotluse väljapaneku aeg ja koht, kui loa andmise eel ei viida läbi keskkonnamõju hindamise menetlust või Natura hindamise menetlust;
 9. 8) ettepanekute ja vastuväidete (edaspidi seisukoht) ning küsimuste esitamise tähtaeg ja adressaat.
 10. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teade avaldatakse kohalikus või maakondlikus ajalehes. Teade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes, kui keskkonnaloaga lubatud tegevusega võib kaasneda oluline regionaalne või üleriigiline keskkonnahäiring. Vajaduse korral võib teate avaldada üleriigilise levikuga ajalehes ka muudel juhtudel.
 11. (3) Kui keskkonnaloa taotlus vastab õigusaktidega sätestatud nõuetele, avaldab keskkonnaloa andja taotluse esitamise kohta viivitamata märke internetis.
 12. (4) Valla- või linnavalitsus avaldab seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud andmed ning viide andmete avaldamise kohta internetis. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.
 13. (5) Internetis avaldatud andmed keskkonnaloa taotluse saamise kohta edastatakse isiku soovil tema poolt maakonna täpsusega osutatud asukohas kavandatud tegevuse või tegevusliigi kohta isiku nimetatud elektronposti aadressil.

1. Avatud menetluse läbiviimisel tuleb keskkonnaloa andmise menetlusest teavitada lisaks puudutatud isikutele ka avalikkust. KeÜS § 47 eesmärk on tagada keskkonnaloa menetluses igaühe osalemisõigus vastavalt KeÜS § 28 eesmärkidele (vt nende eesmärkide osas KeÜS § 28 kommentaari). KeÜS §-st 47 tulenevad ka kohustused teate sisule (lg 1) ning selle edastamise kanalitele (lõiked 2–5). Analoogselt puudutatud isikute teavitamisega on sätte peamiseks adressaadiks keskkonnaloa taotlust menetlev haldusorgan (üldjuhul Keskkonnaamet või Keskkonnaministeerium), ent lõikest 4 tuleneb teavitamiskohustus ka kohalikule omavalitsusele.

2. Avalikkust tuleb keskkonnaloa andmise menetlusest teavitada pärast seda, kui loataotluse saanud haldusorgan on tuvastanud, et taotlus vastab õigusaktides sätestatud nõuetele (sh, kas taotlus on esitatud pädevale haldusorganile, kas esitajal oli õigus taotlust esitada jne). Alles pärast taotluse nõuetekohasuse tuvastamist on selge, et taotlust hakatakse sisuliselt menetlema, ning on põhjust sellest nii menetlusosalisi kui ka avalikkust teavitada. Kui haldusorgan on taotluse nõuetekohasuse tuvastanud, tuleb teade avaldada viivitamata, st teate avaldamine ei tohi haldusorganist sõltuvatel põhjustel viivitusse jääda.

3. KeÜS § 47 lg-s 1 on sätestatud üksikasjalikult, millist infot peab keskkonnaloa menetluse kohta avaldatav teade sisaldama. Selline üksikasjalik reeglistik avaldatavale infole on keskkonnaotsuste menetlusnõuetes tavapärane praktika. Nii luuakse ühtne halduspraktika ja tagatakse üldsusele tõhus osalemise võimalus. Loetelu aluseks on Århusi konventsioonist tulenevad keskkonnaotsuste tegemisest teavitamise põhinõuded (konventsiooni art 6 lg 2).

3.1. Lisaks KeÜS-st tulenevatele nõuetele tuleb haldusorganil teadet koostades arvestada haldusmenetluse põhinõuetega, mis tulenevad HMS-st (nt peab teade olema võimalikult selge ja üheselt mõistetav). Isik, sh üldsuse esindaja, peab saama teatest piisavalt informatsiooni, et mõista oma õiguste või huvide puudutatust kavandatavast tegevusest ning oma osalemisvõimalusi. Seejuures peab teade olema tavakodanikule arusaadav. Teates tuleks vältida liigseid tehnilisi andmeid, keerulisi õiguslikke termineid ja tarbetut kantseliiti. Kui teade ei ole potentsiaalselt puudutatud isikutele arusaadav, ei ole täidetud KeÜS § 28 lg-st 2 tulenev nõue avalikkuse teavitamiseks tõhususega, mis tagab teabe jõudmise puudutatud isikute kätte.

3.2. Info kavandatava tegevuse kohta (KeÜS § 47 lg 1 p 1) peab olema teates esitatud piisava detailsusega. Näiteks ei piisa sellest, kui teade sisaldab üksnes viidet selle kohta, et plaanitakse vee erikasutust, vaid tuleks selgitada täpsemalt, milles nimetatud tegevus seisneb ja millises mahus soovitakse seda ellu viia. Teatest peaks näiteks nähtuma, et plaanitakse rekonstrueerida veetammi, süvendada 1500 m3 ulatuses merekanalit, rajada puurkaevu vee võtmiseks teatud mahus vmt.

3.3. Andmed tegevuse asukoha kohta (KeÜS § 47 lg 1 p 3) tuleks teates esitada nii täpselt kui võimalik, nimetades ära maakonna, kohaliku omavalitsuse üksuse, vajadusel küla ning võimalusel ka katastriüksuse numbri ja nimetuse.

3.4. Teates avaldatav viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav (KeÜS § 47 lg 1 p 5), tähendab viidet keskkonnaloa andja veebilehele. KeÜS § 48 lg 3 kohaselt peavad nii keskkonnaloa taotlus kui ka selle eelnõu olema keskkonnaloa andja veebilehel kättesaadavad kuni taotluse lahendamiseni. Viide peab olema piisavalt selge, et teate lugeja saaks kavandatava tegevuse andmed kätte ilma pikema otsinguta. Seega ei oleks kohane viidata üksnes veebilehele, kus on võimalik loataotlus leida otsingumootorit kasutades, või anda viide üksnes keskkonnaloa andja veebilehe üldisele aadressile.

3.5. Teates on oluline välja tuua ka igaühe õigus avatud menetluses osaleda (KeÜS § 47 lg 1 p 6), et isikud saaksid oma osalemise võimalusest aru. Vastav nõue tuleneb Århusi konventsioonist (art 6 lg 2 alapunkt ii). Ka siin ei pruugi piisav olla üksnes formaalne viide, nt „Vastavalt KeÜS § 47 lg 1 p-le 6 on igaühel õigus osaleda avatud menetluses”, vaid teate lugejale peab olema arusaadav, et tal on õigus konkreetse loa andmise menetluses osaleda. Näiteks võib teates märkida, et „Igaühel on õigus loa andmise menetluses osaleda ning loataotlusele ettepanekuid ja vastuväiteid esitada”.

3.6. Osalemisvõimaluste selgitamise eesmärki täidavad ka nõue esitada teates avaliku väljapaneku aeg ja koht (KeÜS § 47 lg 1 p 7) ning ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaeg ja adressaat (KeÜS § 47 lg 1 p 8).

3.7. Keskkonnaloa andmise või sellest keeldumise otsuse eelnõu avaliku väljapaneku aja ja koha kohta teabe edastamise nõue (KeÜS § 47 lg 1 p 7) kehtib üksnes juhul, kui loa andmise eel ei viida läbi keskkonnamõju hindamise menetlust või Natura hindamise menetlust. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui enne eelnõu valmimist tuleb läbida keskkonnamõju hindamise menetlus, ei ole eelnõu valmimisaeg taotluse saamise järel veel teada.

4. Keskkonnaloa andmise menetluse algatamise teade tuleb üldreeglina avalikustada kohalikus või maakondlikus ajalehes. Ajaleht on ka HMS kohaselt peamiseks avatud menetlusest teavitamise vahendiks (HMS § 47 lg 3), samuti on ajaleheteated planeerimismenetluses üheks peamiseks avalikkuse teavitamise vahendiks (PlanS § 11 lg 2, § 16 lg 6 p 1 ja § 18 lg 6).

4.1. Ajalehe valik sõltub eelkõige kavandatava tegevuse mõjupiirkonnast (kui mõjupiirkond ületab üht kohalikku omavalitsust, on kohasem teate avaldamine maakonnalehes), ent ka kohaliku või maakondliku lehe loetavusest.

4.2. Juhul kui kavandatav tegevus võib kaasa tuua olulise regionaalse või üleriigilise keskkonnahäiringu, tuleb teade avalikustada üleriigilise levikuga ajalehes. Olulise keskkonnahäiringu mõiste sisustamisel tuleb lähtuda KeÜS §-st 3, sh selle lõikes 2 sätestatud eelduslikest juhtudest, mida loetakse oluliseks keskkonnahäiringuks (vt ka KeÜS § 3 kommentaare). Juhtudel, mil teade avaldatakse üleriigilises ajalehes, tuleb siiski jälgida, et ka kohalikud elanikud (keda plaanitav tegevus tõenäoliselt kõige rohkem mõjutab) tegevusest vajaliku intensiivsusega teavitatud oleksid. Menetlust läbiviival haldusorganil tuleb valida selleks sobivad kanalid. Muuhulgas võib haldusorgan arvestada KeÜS § 47 lg-st 4 tuleneva nõudega, mis näeb teate avaldamise ette valla- või linnavalitsuse veebilehel.

5. KeÜS § 47 lg 3 kohaselt tuleb keskkonnaloa andjal esitada taotluse saamise kohta märge ka internetis. KeÜS eelnõu seletuskirja kohaselt oli selle eesmärgiks muuta teavitamine tõhusamaks ja arusaadavamaks, jättes (erinevalt kehtivast õigusest) välja teavitamise Ametlikes Teadaannetes ning asendades selle teavitamisega internetis. Seaduse tõhus rakendamine eeldaks sellisel juhul internetis vastava uutlaadi teavitussüsteemi väljatöötamist (vt ka lõike 5 kommentaari).

6. KeÜS § 47 lg-s 4 on teavitamiskanalina ette nähtud teate avalikustamine valla- või linnavalitsuse veebilehel. Tegemist on uue kohustusega, mille eesmärk on avalikkuse parem teavitamine (eriti arvestades, et ajaleheteated ning Ametlikes Teadaannetes avaldatavad teated ei pruugi alati olla tõhusateks infokanaliteks). Kohalikul omavalitsusel tekib teate avaldamise kohustus üksnes juhul, kui talle saadetakse loa andja poolt keskkonnaloa taotlus (vastav loa andja kohustus tuleneb KeÜS § 43 lg-st 1).

7. KeÜS § 47 lg 5 näeb ette internetis avaldatud teabe edastamise isikutele, kes on selleks soovi avaldanud. Teave tuleb edastada maakonna täpsusega osutatud asukohas kavandatud tegevuse või tegevusliigi kohta. Selle sätte rakendamiseks oleks võimalik näiteks veebipõhise teavitussüsteemi loomine, mille kaudu saaksid isikud tellida avaldatavaid teateid kavandatava tegevuse asukoha või tegevusliigi järgi enda elektronposti aadressile.