Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

Kasutatud materjalid

Materjalid

The Aarhus Convention: An Implementation Guide. United Nations Publication, 2000.

 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2012. 

 Guidance on Interpretation of "Installation" and "Operator" for the Purposes of the IPPC Directive. Euroopa Komisjon 2007.

 How's Life? Measuring well-being. OECD Publishing, Paris 2011.

 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987.

 Rio de Janeiro Keskkonna ja Arengu Deklaratsioon, 1992.

 Säästva arengu tegevuskava aastani 2030 “Agenda 21”.

 Õigusaktid

Rahvusvahelised lepingud

 Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (RT II 1994, 13, 41)

 Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon (Århusi konventsioon) (RT II 2001, 18, 89; 2007, 10, 35)

 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (RT II 1996, 11, 34; 1998, 14, 22; 2003, 31, 156; 2006, 1, 2)

 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (RT II 1995, 11, 57; 2010, 9, 23)

 Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (RT II 1995, 13, 64)

 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioon (RT II 1994, 14, 43)

 Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (RT II 1995, 10, 53)

 

EL õigusaktid

Aluslepingud

 EL toimimise leping (ELTL)

 Euroopa Liidu Leping (ELL)

 

Määrused ja direktiivid

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 1907/2006/EÜ,18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)

 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta

 Nõukogu direktiiv 96/61/EÜ,24. september 1996, saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta

 Nõukogu direktiiv 96/62/EÜ, 27. september 1996, välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise kohta

 Nõukogu direktiiv 96/82/EÜ, 9. detsember 1996, ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/76/EÜ, 4. detsember 2000, jäätmete põletamise kohta

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ, 27. juuni 2001, teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/4/EÜ, 28. jaanuar 2003, keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/35/EÜ, 26. mai 2003, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/35/EÜ, 21. aprill 2004, keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2007/2/EÜ, 14. märts 2007, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/1/EÜ, 15. jaanuar 2008, saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (kehtetu)

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/50/EÜ, 21. mai 2008, välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2011/92/EL, 13. detsember 2011, teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta

Kohtulahendid

Rahvusvaheline Kohus

 Gabčikovo-Nagymaros Project (Ungari . Slovakkia), ICJ Reports 1997, lk 7

Euroopa Inimõiguste Kohus

 Euroopa Inimõiguste Kohtu 22.08.2003 otsus nr 41666/98, Kyrtatos . Kreeka

 Euroopa Inimõiguste Kohtu 06.07.2009 otsus nr 657021/01, Tatar . Rumeenia

 Euroopa Inimõiguste Kohtu 10.05.2011 otsus nr 30499/03, Dubetska ja teised . Ukraina

 Euroopa Kohus

 Euroopa Kohtu 30.05.1991 otsus nr C-59/89, Euroopa Ühenduste Komisjon  Saksamaa Liitvabariik

 Euroopa Kohtu 30.05.1991 otsus nr C-361/88, Euroopa Ühenduste Komisjon  Saksamaa Liitvabariik

 Euroopa Kohtu 24.11.1993 otsus nr C–405/92, Etablissements Armand Mondiet SA  Armement Islais SARL

 Euroopa Kohtu 13.05.1997 otsus nr C-233/94, Saksamaa Liitvabariik  Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

 Euroopa Kohtu 05.05.1998 otsus nr C180/96, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik vs Euroopa Ühenduste Komisjon

 Euroopa Kohtu 05.05.1998 otsus nr C–157/96, The Queen . Ministry of Agriculture, Fisheries and Food ja Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers' Union jt

 Euroopa Kohtu 14.07.1998. otsus nr C-284/95, Safety Hi-Tech Srl vs S. & T. Srl.

 Euroopa Kohtu 03.12.1998 otsus nr C-67/97, kriminaalasjas, milles süüdistatav on Ditlev Bluhme

 Euroopa Kohtu 29.04.1999 otsus nr C-293/97, The Queen vs Secretary of State for the Environment ja Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H.A. Standley jt ja D.G.D. Metson jt.

 Euroopa Kohtu 15.06.2000 otsus nr C-418/97, ARCO Chemie Nederland jt . Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland

 Euroopa Kohtu 11.07.2000 otsus nr C-473/98, Kemikalieinspektionen vs Toolex Alpha AB

 Euroopa Esimese Astme Kohtu 11.09.2002 otsus nr T–13/99, Pfizer Animal Health SA vs Euroopa Liidu Nõukogu

 Euroopa Esimese Astme Kohtu 26.11.2002 otsus nr T-74/00, Artegodan GmbH jt . Euroopa Ühenduse Komisjon

 Euroopa Kohtu 7.09.2004 otsus nr C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee ja Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels vs Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

 Euroopa Kohtu 10.01.2006 otsus nr C -98/03, Euroopa Ühenduste Komisjon vs Saksamaa Liitvabariik

 Euroopa Kohtu 13.09.2007 otsus nr C–439/05 ja C-454/05, Land Oberösterreich ja Austria Vabariik vs Euroopa Ühenduste Komisjon

 Euroopa Kohtu 19.06.2008 otsus nr C-219/07, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW ja Andibel VZW vs Belgia riik

 Euroopa Kohtu 24.06.2008 otsus nr C-188/07, Commune de Mesquer vs Total France SA ja Total International Ltd.

 Euroopa Kohtu 25.07.2008 otsus nr C-237/07, Dieter Janecek vs Freistaat Bayern

 Euroopa Kohtu 15.10.2009 otsus nr C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening vs Stockholms kommun genom dess marknämnd

 Euroopa Kohtu 08.03.2011 otsus nr C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 Euroopa Kohtu 22.09.2011 otsus asjas nr C-295/10, Genovaitė Valčiukienė ja teised vs Pakruojo rajono savivaldybė ja teised

 Euroopa Kohtu 15.01.2013 otsus nr C- 416/10, Jozef Križan ja teised vs Slovenská inšpekcia životného prostredia

 Riigikohus

RKHKm 31.01.2000, 3-3-1-49-99

RKHKm 15.10.2002, 3-3-1-48-02

RKHKm 07.05.2003, 3-3-1-31-03

RKKKo, 05.06.2003, 3-1-1-14-03

RKHKo 13.06.2003, 3-3-1-42-03

RKHKo 14.10.2003, 3-3-1-54-03

RKHKo 29.01.2004, 3-3-1-81-03

RKPJKo 30.04.2004, 3-4-1-3-04

RKHKo 09.03.2005, 3-3-1-88-04

RKHKo 17.03.2005, 3-3-1-3-05

RKHKo 29.03.2006, 3-3-1-81-05

RKHKo 12.10.2006, 3-3-1-48-06

RKHKo 16.11.2006, 3-3-1-78-06

RKHKo 28.11.2006, 3-3-1-43-06

RKHKo 28.02.2007, 3-3-1-86-06

RKHKo 06.03.2007, 3-3-1-94-06

RKHKo 19.04.2007, 3-3-1-12-07

RKTKo 31.05.07, 3-2-1-54-07

RKHKo 30.09.2008, 3-3-1-52-08

RKHKo 01.10.2008, 3-3-1-51-08

RKHKo 15.01.2009, 3-3-1-87-08

RKTKo 25.03.2009, 3-2-1-14-09

RKPJKo 30.09.2009, 3-4-1-9-09

RKHKo 18.11.2009, 3-3-1-44-09

RKHKm 10.06.2010, 3-3-1-38-10

RKHKm 18.06.2010, 3-3-1-101-09

RKTKo 19.04.2011, 3-2-1-12-11

RKHKo 12.01.2012, 3-3-1-68-11

RKHKm 19.03.2012, 3-3-1-87-11

RKHKo 06.12.2012, 3-3-1-56-12

RKTKo 17.12.2012, 3-2-1-161-12

RKTKo 20.06.2013, 3-2-1-73-13

 

Ringkonnakohtud

 TlnRnKo 15.12.2004, 2-3/140/04

 TlnRnKo 18.01.2005, 2-3/271/05

 TlnRnKm 13.08.2007, 3-07-102

 TlnRnKo 18.03.2008, 3-06-1136

 TlnRnKo 26.06.2008, 3-06-188

 TlnRnKo 09.04.2009,3-07-1655

 TlnRnKo 09.04.2010, 3-08-2593

 TlnRnKm 01.07.2011, 3-10-3401