Planeeringud

<Sisukord


Mis on planeering?

Igasuguse maakasutuse aluseks on planeeringud. Planeeringud määravad, millisel eesmärgil (nt põllupidamiseks, elamuehituseks, tööstuse arendamiseks, pargina vm) ja millistel tingimustel võib teatud maa-ala kasutada. 


Praktilises mõttes koosneb planeering kahest osast – kaardist (või kaartidest) ja tekstiosast, mida nimetatakse seletuskirjaks. Kaardil näidatakse tingmärkidega või erinevate värvidega ära, millist maatükki millisel otstarbel võib kasutada. Seletuskiri selgitab täpsemalt, kas ja milliste tingimustega tuleb lisaks arvestada.


Mis liiki planeeringuga on tegu?

Planeeringuid on mitut liiki. Nende süsteem on üles ehitatud hierarhiliselt üldisemalt täpsemale: detailsemad planeeringud peavad üldjuhul lähtuma üldisemates planeeringutes paika pandud põhimõtetest.

Millise planeeringu liigiga on konkreetsel juhul tegemist, on tavaliselt võimalik aru saada juba selle koostamist korraldava (sh teateid väljasaatva) asutuse järgi.

Eestis koostatakse planeeringuid neljal tasandil:

.

NB! Kui sind huvitab konkreetset liiki planeering, siis klõpsa joonisel selle planeeringu nimetuse peal – sealt saad lisaselgitusi 

Kõige üldisema täpsusastmega on üleriigiline planeering, kõige täpsem on detailplaneering, mis on juba otseselt ehitusõiguse (ehituslubade andmise) aluseks.

Nelja nn "põhilise" planeeringuliigi kõrval koostatakse eriti oluliste objektide jaoks eriplaneeringuid. Riiklike või riikideüleste huvidega seotud objektide planeerimiseks võidakse koostada riigi eriplaneering. Kohalike huvidega seotud olulise ruumilise mõjuga ehitiste rajamiseks võidakse koostada kohaliku omavalitsuse eriplaneering.

Planeeringute menetlusega kaasneb mõnikord ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH).

Eraldi maakonna- või üldplaneeringute alaliik on teemaplaneering. Teemaplaneering  keskendub üldjuhul mingile kitsamale teemale (nt miljööväärtuse säilitamine, kergliiklusteed, rohealad) ning see on lisatäpsustuseks üldisele üld- või maakonnaplaneeringule. Osalemisvõimalused teemaplaneeringu koostamises on samasugused nagu tavapärase maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu puhul.

Väga põhjaliku ülevaate planeeringuliikidest, planeerimise põhimõtetest jpm annab huvilistele Pirita Seltsi poolt koostatud käsiraamat "Ruumiline planeerimine ja ehitamine".

Kui Sul tekib planeeringu menetluses osalemisel täiendavaid küsimusi, võid nendega pöörduda Keskkonnaõiguse Keskuse poole: e-post: k6k@k6k.ee, tel: 742 4524