Riigi eriplaneering

<SisukordPlaneeringu etapid>

Mis on riigi eriplaneering?

Riigi eriplaneering on planeeringuliik, millega alates 1. juulist 2015. a otsustatakse riiklikes või isegi rahvusvahelistes huvides olevate suurobjektide rajamise üle. Sellisteks objektideks on nt riigimaanteed, gaasitrassid, kõrgepingeliinid, suuremad elektrijaamad, rahvusvahelised lennujaamad ning sadamad.

Riigi eriplaneeringuga valitakse sellistele objektidele sobiv asukoht ning töötatakse välja detailsem planeeringulahendus. Planeeringu alusel saab anda juba konkreetse objekti rajamiseks vajalikud ehitusload, st muid planeeringuid objekti rajamiseks enam koostama ei pea.

Kuidas riigi eriplaneeringut koostatakse?

Riigi eriplaneeringu koostamiseks viib vastav ametiasutus (reeglina Rahandusministeerium) läbi menetluse, milles eristatakse kaht etappi. Esimeses etapis võrreldakse ja arutatakse objekti võimalike asukohtade üle ning valitakse nendest kõige sobivam. Teisest etapis töötatakse välja täpsem lahendus, nt ehitiste arv, täpne paiknemine planeeringualal jms.

Mõlemas etapis viiakse läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH).

Menetlusetappe vt allolevast nimekirjast.

NB! Nimekirjas saad erinevate etappide peal klikkides lisaselgitusi, mida konkreetses etapis otsustatakse ja mida Sina saad selles etapis ette võtta.

I Asukoha eelvalik

1. Planeeringu ja KSH algatamine

2.      Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

3.      Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu

4.      Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamine

5.      Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek

6.      Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik arutelu

7.      Asukoha eelvaliku aruande vastuvõtmine

II Planeeringu detailse lahenduse väljatöötamine

8.      Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande koostamine

9.      Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande avalik väljapanek

10.  Planeeringu detailse lahenduse ja KSH aruande avalik arutelu

11.  Riigi eriplaneeringu vastuvõtmine

12.  Riigi eriplaneeringu avalik väljapanek

13.  Riigi eriplaneeringu avalik arutelu

14.  Riigi eriplaneeringu kehtestamine

Kuidas saan teada, milline etapp parasjagu käimas on?

Selle kohta, millises etapis riigi eriplaneeringu menetlus on, saab infot näiteks järgmistest kanalitest:


<SisukordPlaneeringu etapid>