Natura 2000 õiguslik ülevaade

Siit leiate Keskkonnaõiguse Keskuse koostatud ülevaate Natura 2000 võrgustiku õiguslikest küsimustest, sh ingliskeelse kokkuvõtte, ning neid toetavad kaheksa juhtumikäsitlust, mis illustreerivad Natura 2000 võrgustikuga seonduvaid praktilisi probleeme.

Ülevaate esimeses sissejuhatavas peatükis selgitakse, milline on võrgustik EL-is ja Eestis. Teine peatükis on on lahti kirjutatud, kuidas võrgustik moodustati ning kuidas toimub alade lisamine ja väljaarvamine võrgustikust. Kolmandas peatükis käsitletakse EL-i õigusest tulenevaid nõudeid Natura alade kaitsemeetmetele ning selgitatakse, kuidas kaitstakse Natura alasid Eestis. Neljandas peatükis käsitletakse põhjalikult nõudeid Natura hindamisele, sh Natura erandi tegemise tingimusi.

 • Ülevaade Natura 2000 Euroopa Liidu ja Eesti õiguses
 • The Natura 2000 network in the EU and Estonian law

 • Juhtumikäsitlustest pooled on Riigikohtu Natura 2000 võrgustikku puudutavad olulised lahendid ning teine pool KÕKi õigusalase looduskaitsenõuandla juhtumid (nõuandla toimis 2017-2021), mis valiti ligikaudu 80 nõustamisjuhtumi hulgast. Juhtumikäsitlustes selgitatakse, milles seisnes juhtumis Natura 2000 võrgustikuga seonduv huvikonflilkt ning kuidas see lahenes, kui lahendus leiti:

  Ülevaade on mõeldud eelkõige neile, kellele õiguslik regulatsioon pole päris võõras, kuid kes Natura võrgustiku kaitsega igapäevaselt kokku ei puutu. Tegemist on praktilise abivahendiga, mis aitab orienteeruda Natura 2000 võrgustiku kaitse õiguslikes küsimustes. Ülevaatest võiks abi olla näiteks maaomanikel ja arendajatel, kes soovivad teada, kas ja kuidas saab Natura aladel tegutseda, ametnikel, kes peavad otsustama kas tegevust lubada, eraisikutel ja organisatsioonidel, kes soovivad selles otsustusprotsessis kaasa rääkida ning kohtunikel, kel tuleb tekkinud vaidlusi lahendada.

  KÕKi juristi Kaarel Relve ettekanne “Natura alade kaitse-eesmärgid ja ülekaalukas avalik huvi” ning ülevaate “Natura 2000 võrgustik Euroopa Liidu ja Eesti õiguses” esitlus Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ja märgalade konverentsil 01.02.2022.  Konverentsipäeva salvestust saab järelvaadata SIIT.

  KÕK tänab kõiki ülevaate ning juhtumianalüüside koostamisse panustanud inimesi ja organisatsioone!

  Teisi KÕKi töid Natura 2000 ja looduskaitse teemal näeb SIIT.


  Lisainfo: Kaarel Relve, KÕKi jurist ning käsiraamatu ja juhtumianalüüside peakoostaja, kaarel@k6k.ee