Mis on Natura 2000 ja kas minu maa asub Natura looduskaitsealal?

  • Mis on Natura 2000?

Natura 2000 on üleeuroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade säilimine pikas perspektiivis. Natura loodusalade hulka on valitud ainult kõige esinduslikumad elupaiga- ja kasvukohatüübid. Kaitse alla võetakse nii palju alasid, et ohustatud liigid ja nende elupaigad säiliksid metsanduse ja põllumajanduse intensiivistumise, ja üldise saastatuse kasvust hoolimata.

Natura 2000 regulatsioonid lähtuvad 1992. aastal vastu võetud Euroopa Liidu loodusdirektiivist (92/43/EMÜ).

  • Kas Natura looduskaitseala on nagu reservaat, kus ei tohi üldse liikuda ega ühtki tegevust teha?

Ei, Natura looduskaitsealadel ei ole üldjuhul keelatud liikuda, marju ja seeni korjata ning täiesti välistatud pole ka jahipidamine. Keelatud on sellised tegevused, mis võivad ohustada neid liike või elupaigatüüpe, mille kaitseks see konkreetne kaitseala on loodud. Täpsemate soovituslike ja keelatud tegevuste kirjeldused on kirjas kaitse-eeskirjades ja kaitsekorralduskavades, mida koostab Keskkonnaamet. Kui te ei tea, kas teie soovitud tegevus on lubatud või mitte, pöörduge kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialisti või Keskkonnaameti poole.

  • Kuidas erineb Natura looduskaitseala teistest kaitsealadest?

Natura looduskaitsealade peamine erinevus teistest kaitsealadest seisneb selles, et neil aladel on esikohale seatud konkreetsete liikide ja elupaikade vajadused. Sellest tulenevalt hinnatakse iga arendustegevuse puhul selle mõju kaitstavatele väärtustele. See ei tähenda, et inimtegevus alal oleks keelatud. Paljudel juhtudel on inimtegevus alade soodsa seisundi säilitamiseks hoopis vajalik (nt rannaniitude hooldamine) ning vastavad tegevused on ette nähtud kaitsekorralduskavades ja nende elluviimiseks saab taotleda toetusi.

  • Kuidas ma tean, kas mu maa asub Natura looduskaitsekaitsealal?

Natura looduskaitsealade paiknemist Eestis saab vaadata Maa-ameti kaardirakendusest, kus saab enda aadressi või katastritunnust kontrollida rakendusega „Looduskaitse ja Natura 2000“.

  • Kuidas ma tean, millised loodusväärtused minu looduskaitsealusel maal asuvad?
Täpsemat infot looduskaitsealade ja seal leiduvate loodusväärtuste kohta saab Keskkonnaregistrist ja Eesti Looduse Infosüsteemist EELIS.