Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 63. Seaduse jõustumine

  1. Käesolev seadus jõustub keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduses sätestatud ajal ja korras.
  2. [RT I, 08.07.2014, 3 - jõust. 01.08.2014]

KeÜS vastuvõtmisel 2011. a veebruaris otsustati, et see jõustub koos keskkonnaseadustiku eriosa seadusega. Eriosa koostamise käigus on hiljem aga otsustatud, et seda ei võeta vastu ühe seadusega, vaid eriosa jääb koosnema eraldi seadustest (nt looduskaitseseadus, metsaseadus, veeseadus jne). 

KeÜS rakendamise seaduse kohaselt jõustus KeÜS 1. augustist 2014. Erandina määrati KeÜS rakendamise seaduses 5. peatüki (loamenetlus) jõustumisajaks algselt 1. jaanuar 2015, ent hilisema seadusemuudatuse kohaselt jõustub 5. peatükk selle rakendamise seadusega. Käesolevate kommentaaride avaldamise hetkel (aprill 2015) ei ole vastavat rakendamise seadust veel vastu võetud ning KeÜS 5. peatükk ei ole veel jõustunud.

Teise erisättena määrati KeÜS rakendamise seadusega KeÜS § 26 lg 3 p 6 jõustumisajaks 1. august 2017 ehk kolm aastat pärast KeÜS üldist jõustumist.