KAEVANDAMISKOGUKONDADE
KOOSTÖÖ

Kuidas saada infot?

Igaühel on õigus saada teavet keskkonna seisundi, seda mõjutavate tegevuste ja avaliku võimu poolt võetavate meetmete kohta. Keskkonnainfot võib küsida ja saada igaüks, ilma et ta peaks põhjendama, miks ta selle info vastu huvi tunneb.

Keskkonnainfot on võimalik saada erinevate asutuste (kohaliku omavalitsuse, Keskkonnaameti jt) veebilehtedelt või neile teabenõuet esitades.

Teabenõude esitamine tähendab seda, et kodanik esitab asutusele kas suulise või kirjaliku pöördumise, milles küsib konkreetset teavet või dokumenti. Teabenõudele tuleb avaliku teabe seaduse kohaselt vastata 5 tööpäeva jooksul, arvates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Teabenõudele vastamise tähtaega võib pikendada kuni 15 tööpäevani, kui teabenõuet on vaja täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev.

Teabenõude korras ei saa välja nõuda teavet, mida tuleb eelnevalt süstematiseerida ja analüüsida. Selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras 30 päeva jooksul.

Kaevandamiskogukondade koostööd "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.