KÕK esitas õiguskantslerile avalduse, milles palus kontrollida, kas selline olukord on põhiseadusega kooskõlas. Õiguskantsler saatis läinud kuul KÕKi avaldusele lõpuks vastuse, milles asub seisukohale, et seadusandja ei tohi muuta standardeid kohustuslikuks.

Standardi kohustuslikuks muutmine piirab õiguskantsleri hinnangul tehnika ja teaduse arengut, õigushüvede kaitse on sama efektiivselt saavutatav standarditele soovitusliku viitamisega. Kohustuslikuks tuleb õiguskantsleri arvates teha sel juhul üksnes lõppeesmärk, ent selleni võib jõuda ka muudel viisidel kui standardis kirjeldatud lahenduse kaudu, kui selle ohutus on vähemalt samaväärne standardiga.

Kohustuslike standardite küsimus ei ole seotud ainult müraalase regulatsiooniga. Õiguskantsler leiab, et toote nõuetele vastavuse seadusest (TNVS) tulenev võimalus sätestada õigusaktides kohustuslikke viiteid standarditele kujutab endast põhiseaduse §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabaduse ja §-st 19 tuleneva vaba eneseteostusõiguse ebaproportsionaalset piirangut. Samuti leiab õiguskantsler, et TNVS sätted on lisaks vastuolus PS §-s 10 sätestatud õigusriigi põhimõttega, § 13 lõikest 2 tuleneva õigusselguse ja §-s 3 sätestatud seaduslikkuse põhimõttega. Seetõttu on õiguskantsler teinud juba 2012. a juulis Riigikogule ettepaneku viia TNVS § 42 lg 4 laused 1 ja 2 põhiseadusega kooskõlla ning selle tulemusena on ette valmistatud eelnõu TNVS muutmiseks.

Seoses kohustuslike standarditega müraalases regulatsioonis on õiguskantsler pöördunud märgukirjaga sotsiaalministri poole ning juhtinud tähelepanu müra normtasemete määruse  muutmise vajadusele. Tegemist on muudatusega, mis võiks suunata seadusandjat nii müra- kui muudes valdkondades selgemalt kirjeldama eesmärki, mida seni standarditele viitavate normidega on soovitud saavutada. See omakorda võimaldab praegusest paremini hinnata, kas seadus või määrus ise on keskkonna hea seisundi saavutamiseks piisav, ning muuta õigusloomet läbipaistvamaks.

Türi mürajuhtum

Õiguskantsleri vastus KÕKi avaldusele (pdf)

Õiguskantsleri märgukiri sotsiaalministrile (pdf)