Keskkonnaühendus Friends of the Irish Environment pöördus 2017. aastal kohtusse vaidlustades samal aastal valitsuse poolt vastu võetud riigi peamist kliimamuutuste leevendamise tegevuskava aastani 2050. Keskkonnaühendus leidis oma kaebuses, et kliimakava on õigusvastane, kuna see pole piisavalt ambitsioonikas ning selles sisalduvad meetmed on jäetud ebamääraseks, mistõttu rikub see iirlastele põhiseadusest ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist tulenevaid õigusi nagu õigus elule, õigus tervise kaitsele ning õigus austusele era- ja perekonnaelu vastu.

2019. aasta septembris jättis Iiri esimese astme kohus kaebuse rahuldamata peaasjalikult põhjendusel, et valitsusel on suur kaalutlusruum kliimakava kehtestamisel ning kohtu poolne sekkumine oleks vastuolus võimude lahususe põhimõttega. Keskkonnaühendus vaidlustas otsuse novembris pöördudes mh otse kõrgeima kohtu poole. Iiri kõrgeim kohus nõustus asja otse menetlusse võtma, kuivõrd tegemist on erakordse ning kiireloomulise küsimusega ning poolte vahel puudub vaidlus kliimateaduse faktilises pooles. Pikemalt loe uudiskirjast.


Loe veel:

  • Kogu augustikuu uudiskiri
  • Vanemad uudiskirjad
  • Igakuised värsked keskkonnaõiguse uudised Eestist ja mujalt saad enda postkasti tellida meie kodulehelt